Dodana: 31 styczeń 2020 10:09

Zmodyfikowana: 31 styczeń 2020 10:09

Konkurs ofert na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz dziedzictwa narodowego

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił konkurs w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, a także w sferze zadań: podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Konkurs wpisuje się w jedną z ofert na wykonanie zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego, realizowanych w terminie od 7.04-31.12. 2020 r.

Ilustracja do artykułu Konferencja Podlaska Oktawa Kultur-16.jpg

Formularz oferty konkursowej należy złożyć poprzez serwis www.witkac.pl, po wcześmiejszym założeniu konta w systemie.

Po złożeniu oferty należy wydrukować potwierdzenie (wygenerowane automatycznie) i dostarczyć w/w dokument wraz z obowiązującymi załącznikami do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, 15-888 Białystok, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1 (parter, pokój 022) lub przesłać przesyłką pocztową na w/w adres (liczy się data stempla pocztowego).

Termin złożenia oferty w systemie witkac.pl - 30.01– 21.02.2020 r.

Termin dostarczenia potwierdzenia złożenia oferty w wersji papierowej wraz z obowiązującymi załącznikami - 30.01– 25.02.2020 r. (w przypadku przesyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego).

Rodzaje zadań w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego oraz w sferze zadań: podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2020 r.:

  • wspieranie inicjatyw kulturalnych oraz języka regionalnego mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie województwa podlaskiego;
  • wspieranie inicjatyw służących zachowaniu tożsamości narodowej, popularyzacji i ochronie elementów tradycyjnej kultury ze szczególnym uwzględnieniem materialnego i niematerialnego dziedzictwa.

Warunki merytoryczne poszczególnych priorytetów znajdują się w ogłoszeniu konkursowym (załącznik do Uchwały nr 100/1594/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 stycznia 2020 r.).

Osoby do kontaktu w Biurze Dziedzictwa Narodowego:
Izabela Mioduszewska, tel. 85 66 54 147;
Katarzyna Korycka, tel. 85 66 54 537;
Katarzyna Kłoczko-Arent, tel. 85 66 54 510.

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook