Dodana: 28 wrzesień 2016 13:39

Zmodyfikowana: 28 wrzesień 2016 13:46

Oferta pozakonkursowa na realizacje zadania ”Wielokulturowość mieszkańców Suwałk w 30-leciu XX wieku”

W dniu 21 września 2016 r. Stowarzyszenie Twórczych Seniorów „ROZŁOGI” w Suwałkach złożyło w wersji elektronicznej ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Wielokulturowość mieszkańców Suwałk w 30-leciu XX wieku” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.). Potwierdzenie złożenia oferty, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, wpłynęło do tutejszego Urzędu Marszałkowskiego także w dniu 23 września 2016 r.

Zgodnie z w/w ustawą oferta ta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: eliza.dubrowska@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 28 września 2016 r. do dnia 4 października 2016 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

 

facebook