Dodana: 18 luty 2016 12:06

Zmodyfikowana: 18 luty 2016 12:06

EUROREGION PUSZCZA BIAŁOWIESKA

25 maja 2002 roku została podpisana w Hajnówce umowa o utworzeniu Euroregionu Puszcza Białowieska pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Białoruś. Euroregion obejmuje swoim zasięgiem unikalny w skali Europy i świata kompleks lasów pierwotnych Puszczy Białowieskiej.

Euroregion Puszcza Białowieska jest międzynarodowym zrzeszeniem jednostek samorządu terytorialnego Polski i Białorusi bezpośrednio sąsiadujących ze sobą.
Obszar współpracy
po stronie polskiej obejmuje terytorium Powiatu Hajnowskiego (Gminę i Miasto Hajnówka, Gminę i Miasto Kleszczele, Gminę Białowieża, Gminę Czeremcha, Gminę Czyże, Gminę Dubicze Cerkiewne, Gminę Narew, Gminę Narewka) po stronie białoruskiej  zaś Rejony:  Kamieniecki, Prużański i Świsłocki.

Celem współpracy w ramach Euroregionu jest podejmowanie wspólnych działań w szczególności w zakresie:
- ochrony środowiska naturalnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych
- zbliżenia narodów obu państw
- zachowania unikalnego w skali Europy kompleksu przyrodniczego, w znaczącej mierze wpływającego na klimat kontynentu, jakim jest Puszcza Białowieska
- podnoszenia poziomu życia mieszkańców Euroregionu drogą pozyskiwania inwestycji i realizacji transgranicznych programów gospodarczych
- współpracy i wymiany grup społecznych, naukowych, zawodowych, kulturalnych, sportowych, środowisk młodzieżowych
- tworzenia pomostu pomiędzy krajami ułatwiającego współpracę gospodarczą
- zagospodarowania przestrzennego obszarów przygranicznych, w tym rozbudowy infrastruktury transgranicznej 
- współpracy w zakresie zapobiegania i likwidacji następstw klęsk żywiołowych i stanów zagrożenia
- utworzenia nowoczesnego, jednolitego systemu utylizacji odpadów komunalnych i przemysłowych

 

Adres biura Euroregionu: 
ul. Parkowa 3
Hajnówka
tel. 00 48 85 682 51 99, 682 30 46
fax: 00 48 85 682 42 20

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook