Dodana: 18 luty 2016 11:11

Zmodyfikowana: 18 luty 2016 16:40

Priorytety współpracy zagranicznej województwa podlaskiego

Priorytety współpracy zagranicznej województwa podlaskiego określa Uchwała Nr XXXVII/480/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 10 kwietnia 2006. Uchwała precyzuje cele współpracy zagranicznej regionu, które obejmują:

  1. rozwijanie dobrosąsiedzkich stosunków i partnerskiej współpracy z regionami państw sąsiadujących;

  2. współpracę z regionami państw Unii Europejskiej, w tym realizację wspólnych projektów finansowanych ze środków UE;

  3. wspieranie wymiany gospodarczej, społecznej, kulturalnej, turystycznej, sportowej, oświatowej i naukowej;

  4. wspieranie działań samorządów lokalnych oraz instytucji pozarządowych w nawiązywaniu współpracy międzyregionalnej;

  5. działalność Biura Regionalnego Województwa Podlaskiego w Brukseli;

  6. promocję regionu poza granicami kraju;

  7. utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z Polonią.

Uchwała określa geograficzne kierunki prowadzenia aktywności zewnętrznej oraz definiuje zasady udziału województwa w instytucjach i stowarzyszeniach międzynarodowych. Znajdują się w niej również zapisy dotyczące kontynuacji współdziałania w ramach już zawartych porozumień o współpracy i deklaracji partnerstwa, a także uczestnictwa w organizacjach
i instytucjach międzyregionalnych.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook