Dodana: 18 luty 2016 11:58

Zmodyfikowana: 18 luty 2016 11:58

European Regional and Local Health Authorities - Sieć Regionów Europejskich na Rzecz Ochrony Zdrowia

EUREGHA reprezentuje interesy władz lokalnych i regionalnych w zakresie zdrowia publicznego. PThe EUREGHA Network was created on January 30th 2006 according to an opinion of the Committee of Regions to meet the needs of the European Commission regarding patient mobility and open coordination on health quality care in 2004.owstała 30 stycznia 2006 r., zgodnie z zaleceniem Komitetu Regionów.
It represents a platform of dialogue between regional and local authorities/organisations and the European Commission on health care issues.W swym założeniu sieć EUREGHA ma stanowić platformę dialogu między władzami regionalnymi i lokalnymi a Komisją Europejską w sprawach opieki zdrowotnej (zwłaszcza w kwestiach mobilności pacjentów i koordynacji jakości opieki zdrowotnej).

Najważniejsze cele sieci EUREGHA:

  • To improve the role of local and regional authorities at the European levelzwiększenie roli władz lokalnych i regionalnych na poziomie europejskim

  • To share information and experiences on public healthwymiana informacji i doświadczeń w zakresie zdrowia publicznego

  • To raise awareness on the role of regional authorities in implementing the EU health policyzwiększenie świadomości na temat roli władz regionalnych w realizacji polityki UE w dziedzinie zdrowia

  • To improve the collaboration among Brussels Regional Officespoprawa współpracy między poszczególnymi przedstawicielstwami regionalnymi w Brukseli

  • To cooperate with relevant stakeholders such as NGOs and universitieswspółpraca z zainteresowanymi podmiotami, takimi jak organizacje pozarządowe i uczelnie

  • To collaborate with the EU institutions, in particular the European Commission, Committee of Regions, the EU presidency and MEPs.współpraca z instytucjami UE, w szczególności z Komisją Europejską, Komitetem Regionów, Parlamentem Europejskim.

www.euregha.net 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook