Dodana: 23 sierpień 2017 09:16

Zmodyfikowana: 23 sierpień 2017 09:16

Suwałki. Budowa suszarni osadów ściekowych ubiega się o miano Top Inwestycji

Budowa suszarni osadów ściekowych w Suwałkach jest w gronie inwestycji zakwalifikowanych do konkursu Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej 2017. Statuetki zostaną wręczone podczas uroczystej gali w czasie Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku, który odbędzie w dniach 27-28 września. Wydarzenie ma być okazją do zaprezentowania potencjału gospodarczego Polski Wschodniej, pokazania wschodnich regionów jako pośredników w relacjach między Wschodem i Zachodem Europy. Zaproszeni zostaną partnerzy z Białorusi, Litwy, Łotwy, Ukrainy, Gruzji, Mołdawii i innych krajów.

Ilustracja do artykułu 103316_r2_940.jpg

WIĘCEJ O TOP INWESTYCJACH 2017

Konkurs ma za zadanie wyłonienie tych projektów, które najbardziej przyczyniły się do rozwoju gospodarki, regionu i mieszkańców Polski Wschodniej w ostatnim roku. Organizatorami plebiscytu są Grupa PTWP oraz PortalSamorzadowy.pl.

Spośród 20 zgłoszonych inwestycji do 10 laureatów wybierze Rada Konsultacyjna konkursu złożona z przedstawicieli świata administracji, samorządu i biznesu. Głównym kryterium oceny jest efekt prorozwojowy inwestycji, a poza tym rozmach w odniesieniu do budżetu i możliwości samorządu, walory estetyczne, funkcjonalność, nowatorstwo, współpraca z lokalną społecznością na etapie projektowania, montaż finansowy i aktywne gospodarowanie majątkiem.

ZAGŁOSOWAĆ MOŻNA TUTAJ

Głosowanie zakończy się 18 września. Najlepiej oceniony projekt otrzyma specjalną nagrodę od czytelników PortalSamorzadowy.pl

***

Budowa suszarni osadów ściekowych w Suwałkach

Wartość inwestycji: 39 095 547,04 zł.
Finansowanie inwestycji: dofinansowanie z Funduszu Spójności wyniosło 22 613 481,81 zł, czyli 85% wydatków kwalifikowalnych.
Data zakończenia inwestycji: suszarnia została oddana do użytku w maju 2016 r., zaś oficjalne otwarcie inwestycji miało miejsce w październiku 2016 r.
Inwestor projektu: Miasto Suwałki.
Budowa suszarni osadów ściekowych w Suwałkach powstała w ramach projektu ,,Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Suwałkach – II etap” i była kontynuacją przedsięwzięcia pn. ,,Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej – etap I”.

W ramach inwestycji wybudowana została suszarnia osadów ściekowych, a co za tym idzie – nastąpiła hermetyzacja i dezodoryzacja obiektów oczyszczalni ścieków w Suwałkach. Powstało też 0,2 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 0,2 sieci wodociągowej. W rezultacie do wybudowanej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej zostało podłączonych 150 osób.

Głównym celem inwestycji było kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Suwałki i dostosowanie jej do wymogów prawa polskiego i wspólnotowego. Dzięki tej modernizacji udało się dostosować gospodarkę osadową w oczyszczalni ścieków do przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska, ograniczyć uciążliwości oddziaływania ścieków na przyległe tereny i poprawić stan środowiska naturalnego.

Nastąpił też wzrost liczby ludności objętej siecią wodociągowo-kanalizacyjną, wzrost poziomu zwodociągowania i skanalizowania aglomeracji, a także poprawa atrakcyjności inwestycyjnej i osadniczej miasta. Co warto podkreślić, powstały warunki stymulujące rozwój gospodarczy miasta.

za: UM Suwałki
(opr.aa)

facebook