Dodana: 20 październik 2006 11:01

Zmodyfikowana: 20 październik 2006 11:01

Udział produkcyjnych i nieprodukcyjnych grup wiekowych w strukturze ludności województwa podlaskiego

Zmiany będą także zauważalne w strukturze ludności rozpatrywanej ze względu na przynależność do produkcyjnych i nieprodukcyjnych grup wiekowych. W 2004 r. procentowy rozkład liczby ludności rozpatrywanej pod tym względem przybrał następujący kształt:

Rysunek 17 Udział produkcyjnych i nieprodukcyjnych grup wiekowych w strukturze ludności województwa

Struktura ludności województwa różniła się nieco w tym wymiarze od średniej krajowej, w której ludność w wieku przedprodukcyjnym stanowiła 21,5%, produkcyjnym 63,2%, zaś przedprodukcyjnym równała się 15,3%.
Widoczne są jednak wyraźne różnice w przypadku terenów wiejskich i miejskich.
W przypadku wsi rysuje się szczególnie negatywne zjawisko polegające na znacznym niedoborze kobiet w wieku produkcyjnym. W skali województwa różnica ta sięga niemal 30 tysięcy, podczas gdy w miastach takie zjawisko nie jest w ogóle obserwowalne.
W kolejnych latach na tym obszarze zarysują się negatywne zjawiska polegające na wyraźnym spadku liczby ludności w wieku produkcyjnym (18-64 lata dla mężczyzn oraz 18-59 lat dla kobiet) i wzroście liczby osób w wieku nieprodukcyjnym (do 17 lat oraz powyżej 65 roku życia w przypadku mężczyzn i 60 w odniesieniu do kobiet).

Rysunek 18 Struktura ludności według grup wieku w Polsce i w województwie (2004r.)

Rysunek 19 Prognoza liczebności produkcyjnych i nieprodukcyjnych grup wiekowych

W przyszłości wzrastać będzie liczba osób w wieku poprodukcyjnym a maleć liczba osób w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym. Tendencje te związane będą m.in. z wydłużaniem się okresu życia mieszkańców Podlaskiego oraz wchodzeniem na rynek pracy pokolenia niżu demograficznego. W dalszej perspektywie może to doprowadzić do sytuacji, w której pojawi się konieczność wydłużania wieku emerytalnego lub pozyskiwania pracowników spoza terenu województwa i kraju.

Rysunek 20 Prognoza udziału produkcyjnych i nieprodukcyjnych grup wiekowych w strukturze ludności województwa do 2030r.

W porównaniu do stanu z roku 2004 zwiększy się odsetek osób w wieku poprodukcyjnym, który wzrośnie o 10 punktów procentowych, z obecnych 17% do 27% w roku 2030. Zmniejszy się z kolei, co jest szczególnie niepokojące, udział w strukturze ludności województwa podlaskiego osób najmłodszych, do 17 roku życia. Już za 10 lat, tj. w roku 2015 województwo zamieszkiwać będzie ponad 30 tysięcy więcej osób w wieku poprodukcyjnym niż w przedprodukcyjnym.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook