Dodana: 20 październik 2006 11:01

Zmodyfikowana: 20 październik 2006 11:01

Ogólne informacje na temat województwa

Województwo podlaskie położone jest w północno-wschodniej Polsce. Zajmuje obszar 20187 km², co stanowi 6,5% powierzchni kraju i plasuje je na 6 miejscu wśród wszystkich województw Polski. Podlaskie sąsiaduje z trzema innymi województwami: mazowieckim, warmińsko-mazurskim oraz lubelskim. Stanowi jednocześnie wewnętrzną (z Litwą) oraz zewnętrzną (z Białorusią) granicę Unii Europejskiej.

Podstawowe informacje dotyczące struktury społeczno-demograficznej województwa podlaskiego

31 grudnia 2004 r. województwo podlaskie zamieszkiwało 1202425 osób, z czego 615142 (51,2% całej populacji) to kobiety, a 587283 (48,8% wszystkich mieszkańców) to mężczyźni. Wskaźnik feminizacji wynosił 105, co oznacza, iż na 100 mężczyzn przypadało 105 kobiet i była to wartość niższa od średniej krajowej równej 107. Należy jednak podkreślić, iż dysproporcja płci jest znacznie większa w miastach, gdzie na 100 mężczyzn przypada przeciętnie 110 kobiet, niż na wsi, gdzie obserwuje się przewagę mężczyzn, a wskaźnik feminizacji równa się 98.

710828 osób (59% wszystkich mieszkańców województwa) zamieszkiwało w miastach, zaś 491597 (41%) na terenach wiejskich. Współczynnik urbanizacji równał się więc w roku 2004 59%, był niższy od średniej krajowej wynoszącej 61% i umiejscawiał Podlaskie na 10 miejscu w kraju[1].

Pod względem liczby ludności województwo zajmuje 14 miejsce w Polsce wyprzedzając lubuskie i opolskie. Udział województwa w ludności Polski wynosi 3,1% i od kilku lat nie ulega istotnym zmianom[2].

Średnia gęstość zaludnienia w województwie podlaskim wynosiła w tym samym okresie 60 osób na kilometr kwadratowy, była mniejsza od średniej krajowej równej 122 os./km² i jednocześnie plasowała region na jednym z ostatnich miejsc w tej kategorii w Polsce (mniejszą gęstością charakteryzowało się jedynie województwo warmińsko-mazurskie, w którym wartość omawianego wskaźnika równała się 59 os./km²)[3].

Przewidywana długość trwania życia urodzonych w 2004 r. dzieci wyniesie ponad 71 lat w przypadku chłopców i 80 lat w przypadku dziewczynek. Dysproporcja w długości trwania życia kobiet i mężczyzn w województwie jest więc stosunkowo wysoka i większa od średniej krajowej wynoszącej nieco ponad 8 lat[4].

 [1] Najwyższym wskaźnikiem urbanizacji odznaczało się w roku 2004 województwo śląskie, w którym aż 79% ludności zamieszkiwało w miastach. Najniższy wskaźnik posiadało podkarpackie, gdzie osiągnął on wartość 40%.

[2] Wg stanu na 31 XII 2004 roku udział ludności województwa w ludności kraju wynosił 3,15%, w roku 1999 osiągnął wartość 3,16%.

[3] Największą gęstość zaludnienia ma województwo śląskie, w którym na kilometr kwadratowy powierzchni przypada 381 osób.

[4] Średnia europejska wynosi 5-6 lat.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook