Dodana: 9 styczeń 2004 16:59

Zmodyfikowana: 9 styczeń 2004 16:59

Podlaski Oddział Straży Granicznej

Straż Graniczna jest jednolitą, umundurowaną i uzbrojoną formacją, utworzoną specjalnie do ochrony granicy państwowej na lądzie i morzu oraz do przeprowadzania kontroli ruchu granicznego. Podlega pod Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Swoim zasięgiem obejmuje całą Polskę.

W strukturze Straży Granicznej znajduje się Komenda Główna, 12 oddziałów oraz dwa ośrodki szkolenia. Centralnym organem administracji rządowej jest Komendant Główny Straży Granicznej, zaś terenowymi – komendanci oddziałów oraz podlegli im – komendanci placówek i dywizjonów.

Zasięg terytorialny Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej pokrywa się z obszarem województwa. PoOSG ochrania 351 km odcinek granicy – w tym: całą granicę polsko-litewską (104 km) oraz 247 km strefę granicy z Białorusią.

W strukturze PoOSG funkcjonuje 17 granicznych jednostek organizacyjnych zwanych placówkami.

Od kilku lat realizujemy cele związane z dostosowaniem Koncepcji systemu ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego do Układu z Schengen. Chodzi o osiągnięcie wskazanych standardów, związanych z:

  • ochroną granicy – gwarantujących, skuteczną ochronę przed nielegalną migracją i inną przestępczością graniczną, w tym przenikaniem przez niepożądanych osób, przedmiotów i substancji;
  • kontrolą ruchu granicznego – standardów, które pozwalają na swobodne przemieszczanie przez granicę osób i przedmiotów w ramach Unii Europejskiej oraz skuteczne stosowanie procedur kontroli zgodnych z przepisami UE na granicy zewnętrznej;
  • infrastrukturą techniczną i wyposażeniem – gwarantujących właściwą realizację zadań związanych zarówno z kontrolą ruchu granicznego, jak i ochroną granicy oraz kontrolą legalności pobytu cudzoziemców na terenie kraju;
  • infrastrukturą teleinformatyczną – pozwalających na zgodne z zasadami Schengen korzystanie ze zbiorów i baz danych z zagwarantowaniem właściwej ochrony informacji.

„Naszymi atutami są praworządność, profesjonalizm w służbie i przejrzyste kompetencje. Działania ułatwia nam nowoczesny sprzęt, którym dysponujemy. A potwierdzeniem wysokiej jakości formacji są opinie ekspertów unijnych, zawarte w raportach o stanie dostosowania realiów naszych granic do standardów Schengen”.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook