Dodana: 26 kwiecień 2004 12:05

Zmodyfikowana: 26 kwiecień 2004 12:05

Podstawowe zasady ruchu granicznego po 1 maja

Od dnia 1 maja 2004 r., tj. w dniu wejścia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej na granicy zewnętrznej Polski (w woj. podlaskim z Białorusią) kontrola graniczna wobec obywateli państw nie będących członkami Unii Europejskiej (cudzoziemców) będzie w dalszym ciągu dokonywana bez istotnych zmian. Zmienią się natomiast zasady przeprowadzania odpraw granicznych wobec obywateli państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru  Gospodarczego (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) oraz Szwajcarii. W polskich przejściach granicznych na granicy zewnętrznej UE wydzielone zostaną specjalne pasy odpraw przeznaczone wyłącznie dla podróżnych z państw UE.

Na granicy wewnętrznej (w woj. podlaskim z Litwą) od 1 maja 2004 kontrola graniczna wobec obywateli państw Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii w ruchu osobowym z reguły polegać będzie na kontroli wzrokowej wolno przejeżdżających samochodów, bez ich zatrzymywania. Służby graniczne będą jednak uprawnione do przeprowadzania wyrywkowych dokładniejszych kontroli podróżnych, poza pasami ruchu.

Z dniem 1 maja 2004 przekraczanie granicy przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej do państw UE będzie możliwe na podstawie ważnego dowodu osobistego (starego lub nowego) i paszportu.

Przekraczanie granicy państwowej do państw UE będzie w dalszym ciągu dozwolone tylko w przejściach granicznych (drogowych, lotniczych, morskich itp.). W kwestii dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy będą obowiązywać następujące zasady :

 • Dokumentami uprawniającymi obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) lub Szwajcarii
  do przekroczenia granic pomiędzy tymi państwami będą ważny paszport lub inne dokumenty podróży (np. książeczka żeglarska, licencja pilota) lub dokument potwierdzający tożsamość
  i obywatelstwo (dowód osobisty). Dzieci wpisane do paszportów swoich rodziców lub prawnych opiekunów mogą przekraczać granicę tylko z osobami, do których paszportu lub dowodu osobistego zostały wpisane.
 • Obywatele RP zamieszkali na pobyt stały w  gminach leżących w pasie małego ruchu granicznego z Republiką Słowacką, Republiką Czeską i Republiką Federalną Niemiec będą
  w dalszym ciągu mogli przekraczać granicę państwową na podstawie dowodu osobistego. Osoby z poza strefy nadgranicznej będą mogli przekraczać granicę państwową w przejściach małego ruchu granicznego, jeżeli uzyskają poświadczenie tymczasowego zameldowania
  z właściwego urzędu gminy lub miasta leżącego w pasie małego ruchu granicznego.
 • Przekraczanie granicy przez obywateli państw nie będącymi członkami UE odbywać się będzie na podstawie ważnego paszportu i wizy, jeżeli jest wymagana. Zgodnie
  z obowiązującym prawem – tak jak dotychczas – cudzoziemcy będący obywatelami dwóch lub więcej państw podczas wjazdu do Polski będą traktowani w Polsce jako obywatele tego państwa, którego paszport stanowił podstawę wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Nie zmienią się wymagania związane z obowiązkiem posiadania środków finansowych potrzebnych cudzoziemcom na pobyt w Polsce. Cudzoziemcy spoza UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinni w czasie kontroli granicznej posiadać i na żądanie Straży Granicznej okazać dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy państwowej, a także:

 • wizę (dotyczy to podróżnych, którzy obowiązani są posiadać wizy przy wjeździe
  na obszar Unii Europejskiej),
 • środki niezbędne do pokrycia kosztów wjazdu, przejazdu, pobytu i wyjazdu
  w wysokości 100 zł na każdy dzień pobytu, nie mniej jednak niż 500 zł (dzieci w wieku
  do 16 lat – 50 zł na każdy dzień pobytu, nie mniej niż 300 zł); przy przejeździe przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymagane jest odpowiednio – 300 zł, a w przypadku dzieci do 16 lat – 150 zł. Powyższy wymóg nie dotyczy obywateli Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii.

Nie zmienią się zasady odnośnie posiadania przez cudzoziemców środków niezbędnych do wjazdu i pobytu w Polsce, które mogą być potwierdzone przez okazanie m.in.:

 • waluty polskiej lub zagranicznych środków płatniczych, które mogą być
  w Rzeczypospolitej Polskiej legalnie wymienione, albo dokumentów umożliwiających ich uzyskanie,
 •  zaproszenia zarejestrowanego przez wojewodę,
 • dokumentu potwierdzającego rezerwację oraz opłacenie zakwaterowania i wyżywienia,
 • biletu uprawniającego do podróży do kraju pochodzenia lub innego państwa (jako równoważne traktowane będzie posiadanie własnego środka transportu – wymóg ten nie dotyczy obywateli Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu i Szwajcarii).

Obowiązkiem podróżnego jest także wykazanie, że cel wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zgodny z deklarowanym, tzn. podróżny powinien to potwierdzić przedstawiając odpowiednie dokumenty (np. zaproszenia, zaświadczenia, karty uczestnictwa w imprezach itp.).

Jeżeli cudzoziemiec (spoza Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii) nie wykaże, że cel wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zgodny z deklarowanym przez niego (turystyczny, odwiedziny, legalna praca), odmówi mu się prawa wjazdu do RP.

Cudzoziemcy wjeżdżający do Polski powinni także dodatkowo posiadać środki na pokrycie kosztów leczenia w wysokości 300 zł na każdy dzień pobytu lub równowartość tych środków w walutach obcych (wymienialnych). Dokumentami, które mogą potwierdzić posiadanie środków finansowych na pokrycie kosztów leczenia może być oryginał zaproszenia zarejestrowanego przez wojewodę lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązek ten nie dotyczy obywateli Unii Europejskiej, Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego oraz Szwajcarii.

Jeżeli cudzoziemiec, który posiada przy wjeździe środki finansowe w wysokości mniejszej od wymaganej do pokrycia kosztów pobytu w Polsce w celu i okresie przez niego zadeklarowanym, można zmniejszyć mu czas legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednio do ilości posiadanych przez niego środków. Nie dotyczy to obywateli Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii.

Zmienią się zasady kontroli obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego OC, ponieważ od obywateli Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii oraz Chorwacji w czasie przekraczania granicy państwowej nie będzie wymagane okazywanie obowiązkowego ubezpieczenia. Obywatele pozostałych państw przy wjeździe na terytorium Polski powinni posiadać i okazywać na żądanie uprawnionych organów dokument stwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia
(tzw. Zieloną kartę).

Po 1 maja 2004 r., tj. po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, przekraczanie granicy państwowej w dalszym ciągu dozwolone jest tylko w wyznaczonych przejściach granicznych, stosownie do ich statusu określonego w dwustronnych umowach granicznych. Status ten określa dozwolony rodzaj ruchu granicznego oraz rodzaj środka transportu, którym można przekraczać granicę w danym przejściu granicznym.

Od 1 maja 2004 r. po państwach UE, EOG i Szwajcarii polscy kierowcy będą mogli podróżować bez „Zielonej Karty”. Wystarczy polski dokument zawarcia umowy ubezpieczenia komunikacyjnego OC. Posiadanie nowego wzoru polskiej tablicy rejestracyjnej pojazdu zwalnia od obowiązku oznaczania pojazdu naklejką „PL”, posiadaczy starych tablic rejestracyjnych (czarnych) nadal obowiązuje to oznaczenie. Polskie prawo jazdy (zarówno nowego, jak i starego wzoru) uprawnia do prowadzenia pojazdu we wszystkich państwach UE i zachowuje ważność do daty w nim określonej. Możliwe będzie użytkowanie w Polsce (przez obywatela RP) pojazdu zarejestrowanego na terytorium innego państwa członkowskiego UE oraz kierowanie przez obywatela polskiego pojazdu zarejestrowanego w jednym z państw UE na terytorium innych państw UE.

Od dnia akcesji RP do Unii Europejskiej znikną granice celne. Oznacza to zniesienie limitów ilości zakupionych i przewożonych towarów, ale tylko pod warunkiem, że będą służyły do użytku osobistego i nie będą odsprzedawane. Handel oraz odstępowanie towarów stanowi naruszenie prawa i zagrożone jest karą - konfiskatą towaru i pojazdu, którym towar był przewożony.

Nie ulegają zmianom zasady podróżowania do państw UE obywateli państw trzecich na stałe zamieszkujących na terytorium RP – zobligowani są oni do posiadania wizy przy wjeździe na terytoria państw UE i Schengen.

Dodatkowe informacje dostępne na stronie :
www.sg.gov.pl

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook