Dodana: 12 listopad 2012 11:51

Zmodyfikowana: 20 październik 2021 15:00

ZATWIERDZANIE PROJEKTÓW ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U.Nr 177 poz. 1729).

Zatwierdzanie i opiniowanie projektów organizacji ruchu drogowego

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U.Nr 177 poz. 1729).

  I. Projekt organizacji ruchu może przedstawić do zatwierdzenia:

  1)  zarząd drogi;

  2)  organ zarządzający ruchem;

  3)  inwestor;

  4)  osoba realizująca zamówienie jednostek, o których mowa w pkt 1-3.

II. Projekt organizacji ruchu powinien zawierać:

  1)  plan orientacyjny w skali od 1:10.000 do 1:25.000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy;

  2)  plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1.000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2.000 lub szkic bez skali) zawierający:

a) lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu,

b) parametry geometrii drogi;

  3)  program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi - w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną;

  4)  zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji - w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementy, mające wpływ na ruch drogowy;

  5)  opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym - opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót;

  6)  przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu - w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze;

  7)  nazwisko i podpis projektanta.

III. Uproszczony projekt organizacji ruchu

W przypadku robót związanych z utrzymaniem drogi niewymagających całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu pojazdów samochodowych, które wymagają zmian w organizacji ruchu wyłącznie w czasie wykonywania czynności, organ zarządzający ruchem może dopuścić wprowadzanie zmian organizacji ruchu na podstawie projektu uproszczonego zawierającego:

  1)  opis techniczny zawierający charakterystykę robót;

  2)  powtarzalny schemat umieszczenia na drodze znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu;

  3)  sposób rozmieszczenia i oznakowania pojazdów zabezpieczających lub wykonujących roboty lub czynności wykonywane na drodze; w szczególności dotyczy to robót i czynności przesuwających się wzdłuż drogi.

IV. Projekt organizacji ruchu zatwierdza:

 1. Organ zarządzający ruchem właściwy dla danej drogi.
 2. Organ zarządzający ruchem właściwy dla drogi wyższej kategorii w przypadku organizacji ruchu na skrzyżowaniu dróg o różnych organach zarządzających ruchem.
 3. Organ zarządzający ruchem właściwy dla drogi, na której wprowadzono ograniczenia w przypadku zamknięcia drogi dla ruchu lub wprowadzenia na drodze ograniczenia ruchu powodującego konieczność prowadzenia objazdów drogami różnej kategorii - dotyczy projektów czasowej organizacji ruchu.

V. Projekt organizacji ruchu przedstawia się do zatwierdzenia co najmniej w dwóch egzemplarzach.

Złożenie dodatkowych egzemplarzy projektu może być wymagane w sytuacji, gdy projekt dotyczy dróg zarządzanych przez odrębne zarządy drogi lub zarządzanych przez odrębne organy zarządzające ruchem.

VI. Do przedstawionego do zatwierdzenia projektu organizacji ruchu powinny być dołączone opinie:

  1)  komendanta wojewódzkiego Policji - w przypadku projektu obejmującego drogę krajową lub wojewódzką, z zastrzeżeniem pkt 3;

  2)  komendanta powiatowego Policji - w przypadku projektu obejmującego drogę powiatową, z zastrzeżeniem pkt 3;

  3)  komendanta miejskiego Policji - w przypadku projektu obejmującego drogę położoną w mieście na prawach powiatu lub w mieście stołecznym Warszawie, z wyjątkiem autostrady i drogi ekspresowej;

  4)  zarządu drogi, jeżeli nie jest on jednostką składającą projekt;

  5)  organu zarządzającego ruchem na drodze krzyżującej się lub objętej objazdem, w przypadkach, o których mowa w pkt IV. 2 i 3.

Opinia Policji nie jest wymagana w przypadku projektu organizacji ruchu obejmującego wyłącznie drogi gminne oraz w przypadku projektu uproszczonego, o którym mowa w pkt III.

VII. Organ zarządzający ruchem może w uzasadnionych przypadkach zażądać dołączenia do projektu:

1)  profilu podłużnego lub przekroju poprzecznego drogi,

2)  danych o istniejącym lub prognozowanym natężeniu ruchu, z uwzględnieniem struktury kierunkowej na skrzyżowaniach i struktury rodzajowej.

VIII. Organ zarządzający ruchem może:

  1)  zatwierdzić organizację ruchu w całości lub w części:

a) bez zmian,

b) po wprowadzeniu zmian lub wpisaniu uwag dotyczących wdrożenia organizacji ruchu;

  2)  odesłać projekt w celu wprowadzenia poprawek;

  3)  odrzucić projekt.

 


SPRAWĘ PROWADZI I INFORMACJI UDZIELA:          

Departament Infrastruktury i Transportu        

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku   

Referat Infrastruktury Technicznej      

Osoba do kontaktu: Piotr Koper

piotr.koper@wrotapodlasia.pl

Adres:
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, V piętro, pok. 509, 15-888 Białystok

Telefony:
tel. (85) 66 54 479        
fax (85) 66 54 472

Godziny pracy:           
pn: 8.00 - 16.00           
wt-pt: 7.30 - 15.30

Podstawa prawna – wykaz aktów prawnych związanych ze sprawą   

 1. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 450 z późn. zm.);       
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tymi zarządzeniami (Dz. U. z 2003 r., nr 177, poz. 1729 ze zm.)

 

Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych, RODO)                                                                                                                              

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych we wniosku i załącznikach do wniosku jest Województwo Podlaskie reprezentowane przez Marszałka oraz Zarząd Województwa Podlaskiego z siedzibą przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok. tel. +48 (85) 66-54-549, e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl, http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/
 2. Administrator wyznaczył pana Roberta Kursę do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym możecie Państwo kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: iod@wrotapodlasia.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe zawarte we wniosku i załącznikach do wniosku, będą przetwarzane w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego objętego wnioskiem o zatwierdzenie/ zaopiniowanie projektów zmian organizacji ruchu drogowego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawa Prawo o ruchu drogowym, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tymi zarządzeniami.
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty opiniujące/zatwierdzające projekty zmian organizacji ruchu drogowego oraz podmioty świadczące usługi wsparcia do systemów informatycznych. Dane osobowe mogą być też powierzone podmiotom świadczącym usługi brakowania akt archiwalnych (trwałe usunięcie danych) na rzecz Administratora.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres przeprowadzenia procedury dotyczącej zatwierdzenia/ zaopiniowania projektów zmian organizacji ruchu drogowego, a po zakończeniu procedury dane osobowe będą archiwizowane przez okres wynikający z instrukcji kancelaryjnej, tj. przez okres 5 lat, po czym zostaną poddane brakowaniu akt.
 4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym Administratora, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku o zatwierdzenie/zaopiniowanie projektów zmian organizacji ruchu drogowego.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook