Dodana: 21 listopad 2012 07:44

Zmodyfikowana: 19 styczeń 2016 15:44

Ogłoszenia

Uchwały Przystankowe

Ogłoszenie

 o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Na podstawie Artykułu 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L 315 z 03.12.2007, str. 1) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015., poz. 1440):

1. Nazwa i adres właściwego organizatora:

Województwo Podlaskie, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, POLSKA 

2. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:

Art. 19 ust. 1 pkt 3 w związku z art.. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440 tekst jedn.).

Bezpośrednie zawarcie umowy na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015r. poz. 1440 tekst jedn.) w związku z art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L 315 z 03.12.2007, str. 1). 

3. Określenie rodzaju transportu:

Wojewódzkie przewozy pasażerskie o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym. 

4. Określenie linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej:

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie drogowym na obszarze województwa podlaskiego 

  

Na podstawie art. 23 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015., poz. 1440) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook