Dodana: 13 listopad 2012 12:34

Zmodyfikowana: 14 styczeń 2016 10:13

Publiczny Transport Zbiorowy

Witamy na stronach poświęconych zagadnieniom związanym z szeroko pojętym publicznym transportem zbiorowym.

W tym dziale znajdą Państwo informacje i materiały odnośnie zadań nałożonych zarówno na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego w ramach organizowania publicznego transportu zbiorowego jak również na przewoźników wykonujących regularne przewozy osób w krajowym transporcie drogowym.

Wykaz aktów prawnych stanowiących podstawę funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego:

1)      Prawodawstwo krajowe:

 • Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2015.1440 j.t. ze zm.),
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. 2012.1138 j.t. ze zm.),
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. 2013.1414 j.t. ze zm.),
 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U. 2015.1297 j.t. ze zm.),
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe (Dz. U. 2015.915 j.t.),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 roku w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. z 2012 r. poz. 451),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie szczegółowego zakresu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2011r. Nr 117 poz. 684),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie wzoru formularza do przekazywania informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2011r. Nr 86, poz. 473),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem Publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów (Dz. U. z 2011r. Nr 40, poz. 205),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lipca 2011 roku w sprawie zakresu i trybu udzielania przez zarządcę infrastruktury niezbędnych informacji organizatorowi publicznego transportu kolejowego (Dz. U. z 2011r. Nr 150, poz. 893),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. 2013.916)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 września 2014 r. w sprawie danych i informacji, które przewoźnik drogowy jest obowiązany przekazywać do organu w związku z prowadzoną działalnością w zakresie przewozu drogowego (Dz. U. 2014.1217)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie kontroli przewozu drogowego (Dz. U. 2013.1064)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń (Dz. U. 2014.402)

2)      Prawodawstwo unijne:

 • Rozporządzenie (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70,
 • Rozporządzenie (WE) Nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym,
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 roku dotyczące praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004,
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 roku w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006.
Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook