Dodana: 2 styczeń 2013 11:40

Zmodyfikowana: 24 styczeń 2019 09:59

Sprawozdawczość PTZ

Zgodnie z zapisami art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2016 ze zm.) organizator, o którym mowa  odpowiednio w art. 7 ust. 1 – 4, czyli:

1. „organizatorem”, właściwym ze względu na obszar działania lub zasięg przewozów, jest:

1)  gmina:

a)  na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich,

b) której powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia między gminami – na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich, na obszarze gmin, które zawarły porozumienie;

2)   związek międzygminny – na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich, na obszarze gmin tworzących związek międzygminny;

3)  powiat:

a) na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich,

b) któremu powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia między powiatami – na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich, na obszarze powiatów, które zawarły porozumienie;

4) związek powiatów – na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich, na obszarze powiatów tworzących związek powiatów;

5) województwo:

a) na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich oraz w transporcie morskim,

b) właściwe ze względu na najdłuższy odcinek planowanego przebiegu linii komunikacyjnej, w uzgodnieniu z województwami właściwymi ze względu na przebieg tej linii komunikacyjnej – na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich przewozach pasażerskich,

c) któremu powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia między województwami właściwymi ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej – na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich, na obszarze województw, które zawarły porozumienie;

6) minister właściwy do spraw transportu – na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych  przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym.

2. Jeżeli inny organizator byłby właściwy ze względu na obszar działania, a inny ze względu na zasięg przewozów, to właściwym organizatorem jest organizator, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, pkt 2, pkt 3 lit. b albo pkt 4.

3. Organizator, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 – 5, jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego realizowanego w strefie transgranicznej.

4. Określone w ustawie zadania organizatora, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 – 5, wykonuje w przypadku:

1)      gminy – wójt, burmistrz albo prezydent miasta;

2)      związku międzygminnego – zarząd związku międzygminnego;

3)      miasta na prawach powiatu – prezydent miasta na prawach powiatu;

4)      powiatu – starosta;

5)      związku powiatów – zarząd związku powiatów;

6)      województwa – marszałek województwa.”

w zakresie swojej właściwości, przekazuje, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, właściwemu marszałkowi województwa informacje dotyczące publicznego transportu zbiorowego, które winny być przekazywane na formularzu określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie wzoru formularza do przekazywania informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowego.

Formularz nr 1       
Formularz nr 2

W myśl zapisów art. 86 ust. 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, pierwsze informacje, o których mowa powyżej winny być przekazane w terminie do dnia  31 stycznia 2013 roku.

 

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook