Dodana: 27 maj 2019 08:42

Zmodyfikowana: 27 maj 2019 08:54

Raport o stanie województwa

Raport zawiera roczne podsumowanie działalności Zarządu Województwa z uwzględnieniem realizowanych polityk, programów i strategii, uchwał sejmiku. Obowiązek sporządzania takiego dokumentu nakładają znowelizowane przepisy, w tym ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. Raport będzie przedmiotem debaty podczas sesji absolutoryjnej.

Ilustracja do artykułu bialystok-rynek.JPG

Zgodnie ze zmienionymi zapisami ww. ustawy zarząd województwa co roku - do dnia 31 maja - przedstawia sejmikowi województwa raport o stanie województwa.

Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu województwa w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał sejmiku województwa i budżetu obywatelskiego.

Sejmik województwa rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności.

Przeprowadza się nad nim debatę, w której radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych. Swoją opinię w dyskusji o raporcie mogą wyrazić na sesji także mieszkańcy województwa. Aby to jednak zrobić powinni wcześniej:

- złożyć do przewodniczącego sejmiku pisemne zgłoszenie poparte podpisami:

a) w województwie do 2 000 000 mieszkańców - co najmniej 500 osób;

b) w województwie powyżej 2 000 000 mieszkańców - co najmniej 1000 osób.

- zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie województwa.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego sejmiku zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że sejmik postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Link do raportu:

http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/wojewodztwo/akty_prawne1/uchw_zarzad/uchwaly_zarzadu/uchwala-nr-39-527-2019-zarzadu-wojewodztwa-podlaskiego-z-dnia-2019-05-07.html

 

 

 

facebook