Dodana: 8 grudzień 2017 15:26

Zmodyfikowana: 8 grudzień 2017 15:27

Analiza Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w zakresie zwiększania dostępności miejsc wychowania przedszkolnego w Podlaskiem

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) przewiduje szeroki zakres wsparcia, ukierunkowanego na zwiększenie dostępności do różnych form wychowania przedszkolnego, które ma się przyczynić do zwiększenia odsetka dzieci w wieku 3-4 lata objętych edukacją przedszkolną w regionie. Zgodnie z założeniami RPOWP 2014-2020, zwiększenie stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej przyniesie korzyści zarówno w postaci wyrównania szans edukacyjnych, w szczególności dzieci pochodzących z obszarów wiejskich, jak i będzie wpływało na aktywność zawodową rodzica/opiekuna.

Ilustracja do artykułu ROTmaly.jpg

Zachęcamy do odwiedzenia strony Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego i zapoznania się z wynikami analizy opisującej potrzeby jednostek samorządu gminnego w zakresie zwiększania dostępności miejsc wychowania przedszkolnego w województwie podlaskim.

Diagnoza stanowi odpowiedź na wymóg określony w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014 - 2020, który wskazuje, że przedsięwzięcia realizowane w ramach RPOWP 2014-2020 koncentrują się na obszarach w przypadku, których istnieją deficyty w zakresie dostępności miejsc wychowania przedszkolnego. Kontekstem dla przedmiotowej analizy jest stan prawny uwzględniający reformę edukacji, zarówno w obszarze wychowania przedszkolnego (możliwość objęcia wychowaniem przedszkolnym wszystkich 3-latków, których rodzice wyrażą chęć skierowania dziecka do ośrodka wychowania przedszkolnego), jak i w obszarze kształcenia ogólnego (likwidacja gimnazjów oraz wprowadzenie ośmioletniej szkoły podstawowej).

Analiza została opracowana na potrzeby wsparcia procedur konkursowych w ramach RPOWP 2014-2020.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook