Dodana: 16 kwiecień 2007 11:35

Zmodyfikowana: 16 kwiecień 2007 11:35

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

9 listopada 2007 r. w drodze Uchwały Nr 46/599/07 został przyjęty przez Zarząd Województwa Podlaskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 wskazuje osie priorytetowe cele rozwoju, jakie województwo podlaskie będzie realizowało w nadchodzącym okresie programowania. Wszystkie zamierzenia są oparte na Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku. Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego ma na celu zmniejszenie różnic w poziomie rozwoju województwa podlaskiego w stosunku do reszty kraju.

Zapisy zawarte w RPOWP umożliwią realizację projektów infrastrukturalnych, a także projektów ukierunkowanych na wspieranie sektora MSP, które będą przygotowywane i realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, organizacje otoczenia biznesu oraz administrację rządową.

Oś Priorytetowa I. WZROST INNOWACYJNOŚCI I WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W REGIONIE

Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności
Działanie 1.2. Region atrakcyjny inwestycjom
Działanie 1.3. Wsparcie instytucji otoczenia biznesu
Działanie 1.4. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw

Oś Priorytetowa II. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ
Działanie 2.1. Rozwój transportu drogowego
Działanie 2.2. Rozwój transportu lotniczego
Działanie 2.3. Rozwój transportu publicznego
Działanie 2.4. Rozwój transportu kolejowego

Oś Priorytetowa III. ROZWÓJ TURYSTYKI I KULTURY
Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu
Działanie 3.2. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej

Oś Priorytetowa IV. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

Oś Priorytetowa V. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA
Działanie 5.1. Regionalna infrastruktura ochrony środowiska
Działanie 5.2. Lokalna infrastruktura ochrony środowiska

Oś Priorytetowa VI. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ
Działanie 6.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji
Działanie 6.2. Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej
Działanie 6.3. Rozwój infrastruktura z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego

Oś Priorytetowa VII. POMOC TECHNICZNA
Działanie 7.1. Wsparcie porcesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
Działanie 7.2. Działania informacyjne i promocyjne


Więcej informacji na temat nowego okresu programowania na lata 2007 - 2013 można znaleźć na stronach:
http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/
www.mrr.gov.pl/ProgramyOperacyjne+2007-2013

Punkt informacyjny: Infolinia 0 8013 0 8013
oraz tel.: (085) 65 48 231/234/302/303

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook