Dodana: 8 czerwiec 2005 13:14

Zmodyfikowana: 8 czerwiec 2005 13:14

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podlaskiego

21 marca 2005 r na XXVI sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego Uchwałą nr XXVI/297/05 przyjęto Regionalną Strategię Innowacji Województwa Podlaskiego.

W lipcu 2002 r. Komitet Badań Naukowych ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów celowych dla Regionalnych Strategii Innowacji. Zarząd Województwa Podlaskiego (Uchwała Zarządu z dnia 22 października 2002 r w sprawie wspierania oraz promowania postępu technicznego i innowacji), jak również Zarządy innych województw, podjął trud opracowania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podlaskiego, wniosek złożono do KBN-u w maju 2003 r. został on zaakceptowany i uzyskał dofinansowanie.

Dnia 21 marca 2005 r na XXVI sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego Uchwałą nr XXVI/297/05 przyjęto Regionalną Strategię Innowacji Województwa Podlaskiego.

Jest to pierwsza strategia innowacji w województwie podlaskim. Strategia innowacji wpisuje się w priorytety Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006: Restrukturyzacja bazy ekonomicznej regionów i tworzenie warunków jej dywersyfikacji oraz Rozwój międzynarodowej współpracy regionów.

Strategie RSI funkcjonują w ponad 100 regionach Europy i stanowią podstawę do wykorzystania środków z Funduszów Strukturalnych i Spójności na działania innowacyjne.

Regionalną Strategię Innowacji Województwa Podlaskiego przygotowano pod nadzorem Pełnomocnika Marszałka Województwa Podlaskiego przez zespół autorów. Struktura RSI zawiera Grupę Sterującą, Radę Konsorcjum, Pełnomocnika Marszałka, Grupę Zarządzającą, Grupy Robocze, Zespół Doradczy (konsultanci, eksperci). Grupa Sterująca jest głównym ciałem opiniującym i decyzyjnym w trakcie opracowywania projektu PRSI. W skład Grupy Sterującej wchodzą reprezentanci m.in. regionalnych i lokalnych władz, wyższych uczelni, organizacji reprezentujących biznes, samorządu gospodarczego, jednostek badawczo-rozwojowych oraz agencji rozwoju regionalnego.

RSI Województwa Podlaskiego, w swej części badawczej, odpowiedziała - na podstawie ankiet i wywiadów z przedsiębiorcami - jakie są przyczyny niskiego stanu innowacyjności w regionie. Wskazała, jakie działania, w sferze edukacji i promocji innowacji w społeczeństwie Podlasia należy podjąć, aby przełamywać stereotypy w myśleniu o innowacjach, a także przygotować grunt pod kreatywny sposób myślenia o tej dziedzinie ludzkiej aktywności. Priorytetowymi celami Regionalnej Strategii Innowacji w województwie podlaskim są:

· ułatwienie i poszerzenie możliwości dostępu do informacji i wiedzy;

· wzmocnienie świadomości o korzyściach uzyskanych poprzez zastosowanie w przedsiębiorstwach rozwiązań innowacyjnych;

· tworzenie struktury i mechanizmów wspierających procesy innowacyjne i transfer techniki;

· kształtowanie postaw innowacyjnych w społeczeństwie;

· wyższa sprawność procesów wdrożeniowych w przedsiębiorstwach;

· w dłuższym okresie możliwość wykorzystywania środków pochodzących z funduszy strukturalnych UE niezbędnych dla zdynamizowania dalszego rozwoju regionu podlaskiego.

Strategia powinna stworzyć nowe podejście do problemów rozwoju przedsiębiorczości w regionie poprzez przygotowanie i wprowadzenie rozwiązań kreujących i wykorzystujących nowe rozwiązania organizacyjne i systemowe, a także wprowadzanie koncepcji gospodarki opartej o wiedzę.

Opracowana strategia tworzy fundamenty instytucjonalne pod współpracę sektora MŚP z jednostkami naukowymi i badawczymi oraz władzami samorządowymi, określi obszary wsparcia poprzez przekaz nowoczesnych technologii w celu podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw regionu i wykorzystywania przewag na rynkach zewnętrznych, oraz wyzna ramy dla decyzji politycznych w najbliższych latach.

Wpływa też na utworzenie sprawnych kanałów informacyjnych o dostępnych nowoczesnych technologiach i możliwościach ich pozyskania i wdrożenia w warunkach lokalnego biznesu.

Dzięki zbudowanemu konsensusowi społecznemu wokół RSI, otworzy możliwości rozwiązań organizacyjnych i inwestycyjnych samorządowi wojewódzkiemu oraz innym partnerom przedsięwzięcia, w celu podjęcia szeregu nowych inicjatyw, m.in. utworzenia parku technologicznego, jako dynamicznego ośrodka badań, wdrożeń i produkcji przemysłowej, opartej na dyfuzji rozwiązań zewnętrznych, twórczo rozwiniętych w warunkach lokalnych.

 Wypracowane projekty pilotażowe będą płaszczyzną współpracy różnych aktorów RSI i będą realizowane dzięki wykorzystaniu Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej.

Kontakt:

Departament Polityki Regionalnej


Dawid Trawiński
tel. 085-74-97-430

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook