Dodana: 7 czerwiec 2005 11:42

Zmodyfikowana: 7 czerwiec 2005 11:42

Kontrakt Wojewódzki dla Województwa Podlaskiego na lata 2005-2006 dotyczący działań realizowanych w 2005 roku

Kontrakt wojewódzki jest dokumentem określającym zakres wspierania rozwoju regionalnego oraz wielkości udostepnianych przez kwot ze środków budżetu państwa oraz środków jednostek samorzadu terytorialnego, na realizację działań określonych w Programie Wojewódzkim na lata 2004-2006 (patrz obok).

30 maja 2005 r. Sejmik Województwa Podlaskiego przyjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Podlaskiego na lata 2005-2006, Kontrakt zawarty został - między Radą Ministrów reprezentowaną przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego oraz Samorządem Województwa reprezentowanym przez Marszałka Województwa Podlaskiego - 15 czerwca 2005 r. (patrz obok)

Na wykonywanie działań objętych kontraktem strona rządowa zobowiązała się udostępnić w roku 2005 środki finansowe w wysokości 13.254,00 tys. zł, a strona samorządowa - środki finansowe w wysokości 1.472,69 tys. zł.

Środki finansowe udostępnione przez stronę rządową na wykonywanie działań objętych kontraktem w roku 2006 zostaną określone na podstawie zapisów ustawy budżetowej na rok 2006, natomiast środki finansowe udostępnione przez stronę samorządową w roku 2006 określą zapisy uchwał budżetowych jednostek samorządu terytorialnego województwa podlaskiego na rok 2006.

Poziom wkładu własnego beneficjentów poszczególnych działań realizowanych w ramach Programu wojewódzkiego określony został dla każdego działania taki sam i wynosi 10%.

Działania z Programu Wojewódzkiego finansowane w ramach kontraktu w 2005 r.

Działania

Budżet państwa – dotacja celowa w %

Budżet j.s.t. w %

I.1. Rozwój systemu transportowego województwa

90%

10%

I.3. Rozwój regionalnej infrastruktury społecznej

90%

10%

I.4. Rozwój infrastruktury turystycznej i sportowej

90%

10%

III.3. Tworzenie warunków służących rozwojowi kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego

90%

10%

III.7. Promocja województwa

90%

10%

 

27 lipca 2005 r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru projektów do "Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Podlaskiego na lata 2005-2006" objętych kontraktem w roku 2005 (wykaz zadań w załącznikach do uchwały).

Wybór zadań uzależniony był od spełnienia kryteriów:

a) zgodności z priorytetami Strategii i Programów wojewódzkich,
b) realności współfinansowania przez podmiot(y) uprawniony(e),
c) gotowości realizacyjnej (w tym kompletności dokumentacji technicznej, finansowej i innej),
d) komplementarności z innymi zadaniami realizowanymi lub zrealizowanymi.

Zmiany dotyczące wykazu zadań wskazanych w Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Podlaskiego na lata 2005-2006 wprowadzone zostały:

- uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 6 września 2005 r. oraz

- uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 wrzesnia 2005 r.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Departament Polityki Regionalnej,

Emilia Młynarska-Marczuk (2008 rok)
tel. 085 74 97 514,

Marcin Nawrocki
tel. 085-74-97-430

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook