Dodana: 19 grudzień 2003 09:00

Zmodyfikowana: 19 grudzień 2003 09:00

Co to jest planowanie przestrzenne?

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego nawiązuje do celów określonych w „Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju”, innych dokumentów rządowych oraz strategii rozwoju województwa podlaskiego. Opiera się na efektywnym wykorzystaniu stanu zagospodarowania, tworzeniu warunków do poprawy jakości życia i zwiększenia konkurencyjności województwa.

Planowaniem przestrzennym zajmuje się Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku. Biuro jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną województwa podlaskiego o statusie jednostki budżetowej. Podlega Zarządowi Województwa Podlaskiego.

Do zadań Biura należy:

  • Opracowywanie projektów planu zagospodarowania przestrzennego województwa i stanowiącego jego integralną część - planu obszaru metropolitalnego Białegostoku, okresowe aktualizacje oraz studia zagospodarowania przestrzennego obszarów problemowych
  • Prowadzenie analizy i studiów do opracowania projektu strategii rozwoju województwa i jej okresowej aktualizacji
  • Przygotowywanie wniosków i opinii do projektów programów wojewódzkich rozwoju regionalnego oraz ich aktualizacji
  • Współpraca z samorządami gminnymi przy opracowywaniu  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów istotnych dla realizacji strategii rozwoju województwa lub realizacji programów wojewódzkich i rządowych
  • Przygotowywanie opinii do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin
  • Przygotowywanie wniosków do projektów planów miejscowych obejmujących zadania samorządu województwa
  • Przygotowywanie uzgodnień do  projektów planów miejscowych, decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim czy krajowym
  • Archiwizacja materiałów z zakresu gospodarki przestrzennej
  • Inne zadania samorządu województwa związane z planowaniem i gospodarką przestrzenną, w tym przygotowywanie opinii i uzgodnień do planów rozwoju przedsiębiorstw zarządzających infrastrukturą elektroenergetyczną i gazowniczą oraz współpraca przy tworzeniu  koncepcji programowych rozwiązań komunikacyjnych itp.
Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook