Dodana: 10 styczeń 2004 22:18

Zmodyfikowana: 10 styczeń 2004 22:18

Inicjatywa Interreg III

Duże znaczenie dla polityki regionalnej w Unii Europejskiej mają Inicjatywy Wspólnotowe. W Polsce w pierwszym okresie po akcesji 2004 -2006 będą realizowane dwie Inicjatywy: INTERREG III oraz EQUAL. Inicjatywa Interreg III obejmuje współpracę przygraniczną, transnarodową i międzyregionalną, służącą wzmocnieniu harmonijnego i zrównoważonego rozwoju całego obszaru Wspólnoty.  

W ramach Inicjatywy INTERREG III funkcjonują trzy komponenty:
1)      Komponent A, w ramach którego wspierana jest lokalna i regionalna współpraca transgraniczna (granice morskie i lądowe); realizowane są tu projekty twarde (infrastrukturalne) oraz miękkie;
2)      Komponent B, w ramach którego wspierana jest współpraca transnarodowa między władzami regionalnymi i krajowymi, w ramach dużych regionów paneuropejskich (takich jak np. Region Bałtycki), mająca na celu zrównoważony i skoordynowany rozwój przestrzenny, obejmująca także tworzenie możliwości dla rozwoju infrastruktury transeuropejskiej (TEN), zagadnienia łączności, ochrony środowiska, energii i planowania przestrzennego. Realizowane są tu projekty miękkie (z możliwością małych inwestycji infrastrukturalnych);
3)      Komponent C, w ramach którego wspierana jest współpraca międzyregionalna w skali europejskiej – obejmująca m.in. wymianę informacji i doświadczeń dotyczących rozwoju regionalnego oraz polityk i strategii kohezyjnych, upowszechnianie systemowych przykładów właści­wego rozwiązywania problemów (good practice), rozwój powiązań sieciowych w zakresie polityki regionalnej; realizowane są tu projekty miękkie.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook