Dodana: 12 kwiecień 2021 13:02

Zmodyfikowana: 12 kwiecień 2021 13:02

Sprawozdawczość w BDO – terminy

W marcu upływają terminy sprawozdań odpadowych oraz z produktów w opakowaniach składanych przez BDO. Poniżej można się zapoznać ze szczegółowymi informacjami.

Grafika z informacją o BDO.


1. SPRAWOZDANIE O WYTWORZONYCH ODPADACH I O GOSPODAROWANIU ODPADAMI

Podmioty obowiązane do sporządzenia za rok 2020 sprawozdań, o których mowa w art. 75 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2020 r. poz. 797 ze zm.), składają je w terminie do dnia 15 marca 2021 r.

Obowiązek złożenia sprawozdania do dnia 15 marca 2021 r. dotyczy:

  • podmiotów obowiązanych do prowadzenia ewidencji w zakresie: wytwarzania odpadów, zbierania odpadów, przetwarzania odpadów ;
  • podmiotów prowadzących działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej.


2. SPRAWOZDAWCZOŚĆ O PRODUKTACH, OPAKOWANIACH I O GOSPODAROWANIU ODPADAMI

Obowiązek złożenia ww. sprawozdania do dnia 15 marca 2021 r. dotyczy podmiotów wymienionych w art. 73 i art. 74a ustawy o odpadach, takich jak:

  • wprowadzający opakowania oraz eksportujący opakowania, o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
  • wprowadzający produkty w opakowaniach, eksportujący i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach, o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
  • przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
  • wprowadzający na terytorium kraju produkty, o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej;
  • wprowadzający pojazdy, o którym mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji;
  • wprowadzający sprzęt lub autoryzowany przedstawiciel, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;
  • wprowadzający baterie lub akumulatory, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach.
  • organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o której mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Uwaga! Wszystkie ww. sprawozdania należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).


3. SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZDAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Sprawozdania za 2020 r., o których mowa w art. 9q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.), przekazuje się w terminie do dnia 31 marca 2021 r.

Sprawozdanie należy przekazać za pośrednictwem konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), przeznaczonego dla jednostek administracji publicznej.

Jednocześnie informujemy, że w sprawach dotyczących rozwiązań technicznych oraz funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) należy kontaktować się z Instytutem Ochrony Środowiska - Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie.

W przypadku wystąpienia problemów z obsługą systemu BDO zapytania należy kierować na infolinię Instytutu tel.: 22 34 04 050.

 

Departament Ochrony Środowiska

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook