Dodana: 31 marzec 2020 08:00

Zmodyfikowana: 31 marzec 2020 08:06

Nowe terminy sprawozdawczości odpadowej

Informujemy o zmianach zgodnych z ustawą z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 150)

Ilustracja do artykułu 538x0.jpg
 1. SPRAWOZDAWCZOŚĆ

 Został przesunięty termin do dnia 30 czerwca 2020 r. na składanie sprawozdań!

Niniejszy obowiązek dotyczy podmiotów wymienionych w art. 73, art. 74a i art. 75 ustawy z dnia                   14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019 r. poz. 701 ze zm.), takich jak:

 • wprowadzający opakowania oraz eksportujący opakowania, o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
 • wprowadzający produkty w opakowaniach, eksportujący i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach, o którym mowa w ustawie                   z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
 • przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
 • wprowadzający na terytorium kraju produkty, o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej;
 • wprowadzający pojazdy, o którym mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji;
 • wprowadzający sprzęt lub autoryzowany przedstawiciel;
 • wprowadzający baterie lub akumulatory, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach.
 • organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o której mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
 • wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów;
 • prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie:
 • zbierania odpadów,
 • przetwarzania odpadów

- obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów;

 • podmiot prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej.

Wszystkie ww. sprawozdania winne być składane za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

 

Jednocześnie informujemy, że w sprawach dotyczących rozwiązań technicznych oraz funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) należy kontaktować się z Instytutem Ochrony Środowiska - Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie.

W przypadku wystąpienia problemów z obsługą systemu BDO zapytania należy kierować na infolinię Instytutu tel.: 22 34 04 050.

 

 1. POMOC DE MINIMIS

Termin składania zaświadczeń lub oświadczeń o pomoc de minimis nie uległ zmianie. Stosowne dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca.

Przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r.  o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 542 ze zm.) w zakresie:

1) uzyskania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, w tym dotyczących opłaty produktowej, oraz dokumentów potwierdzających recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, eksport odpadów opakowaniowych                                               i wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych,

2) obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, o których mowa w art. 19 ust. 1, oraz obowiązku dotyczącego sprawozdań o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne

– nie stosuje się do przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 Mg, przy czym stanowi to pomoc de minimis.


Wartość pomocy de minimis odpowiada wartości zwolnienia z opłaty produktowej, obliczonej z zastosowaniem maksymalnej stawki opłaty produktowej dla opakowań (4,50 zł/kg) oraz 2% wartości netto opakowań, o których mowa w art. 19 ust. 4.

 

W celu skorzystania z pomocy należy przedłożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca:

 • informację o ilości wprowadzonych opakowań produktów poniżej 1 Mg,
 • oświadczenia lub zaświadczenia o pomocy de minimis uzyskanej w roku, w którym podmiot ubiega się o udzielenie pomocy oraz w dwóch latach poprzednich,
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Do pobrania: 

 Formularz do obliczania zwolnienia z oplaty produktowej i kampanii edukacyjnych 
 Formularz informacji o pomocy de minimis 
 Oświadczenie o pomocy de minimis

 

 

facebook