Dodana: 21 sierpień 2015 13:19

Zmodyfikowana: 10 styczeń 2018 14:43

Konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Ilustracja do artykułu jelen1.jpg

Zarząd Województwa Podlaskiego, podjął uchwałę nr 266/3703/2018 w dniu 9 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań należących do Województwa Podlaskiego realizowanych w okresie od 1 marca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

RODZAJE ZADAŃ:

  • Monitoring, inwentaryzacja, ochrona i popularyzacja wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu położonych w województwie podlaskim.
  • Edukacja ekologiczna i zwiększenie aktywności prośrodowiskowej społeczeństwa.

 

Formularz oferty konkursowej należy złożyć w terminie od 11 stycznia  2018 r. do 5 lutego 2018 r. poprzez serwis witkac.pl, który jest zgodny z wzorem oferty, stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 19 sierpnia 2016 r., poz. 1300 z późn. zm.).

Po złożeniu oferty przez serwis witkac.pl należy wydrukować Potwierdzenie złożenia oferty (wygenerowane automatycznie po prawidłowym złożeniu oferty) i dostarczyć to Potwierdzenie do Biura Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, 15-888 Białystok, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1 (parter, pokój 022, tel. 85-66-54-534) lub przesłać pocztą na ten adres (liczy się data stempla pocztowego).

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest dostarczenie Potwierdzenia złożenia oferty w 1 egzemplarzu, podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu zgodnie z wpisem w KRS lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących w terminie w terminie do 6 lutego 2018 r.

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

  1. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji, podmiotów składających ofertę wspólną, niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru, dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów),
  2. kopia umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Departamencie Ochrony Środowiska (tel. 85 66 54 414).

Treść ogłoszenia – warunki formalne i merytoryczne konkursu


Z
ałącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5


Załącznik 6


***

Zarząd Województwa Podlaskiego, podjął uchwałę nr 266/3704/2018 w dniu 9 stycznia 2018 r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkurs ofert na wykonanie zadań należących do Województwa Podlaskiego realizowanych w okresie od 1 marca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w formule regrantingu.

RODZAJ ZADANIA: 

  • Podnoszenie świadomości społecznej o roli, wartości i ochronie zadrzewień oraz krajobrazu i ładu przestrzennego.

 

Treść ogłoszenia – warunki formalne i merytoryczne konkursu

 

Formularz oferty konkursowej należy złożyć w terminie od 11 stycznia 2018 r. do 5 lutego 2018 r. poprzez serwis witkac.pl, który jest zgodny z wzorem oferty, stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 19 sierpnia 2016 r., poz. 1300 z późn. zm.).

Po złożeniu oferty przez serwis witkac.pl należy wydrukować Potwierdzenie złożenia oferty (wygenerowane automatycznie po prawidłowym złożeniu oferty) i dostarczyć to Potwierdzenie do Biura Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, 15-888 Białystok, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1 (parter, pokój 022, tel. 85-66-54-534) lub przesłać pocztą na ten adres (liczy się data stempla pocztowego).

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest dostarczenie Potwierdzenia złożenia oferty w 1 egzemplarzu, podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu zgodnie z wpisem w KRS lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących w terminie w terminie do 6 lutego 2018 r.

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

  1. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji, podmiotów składających ofertę wspólną, niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru, dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów),
  2. kopia umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Departamencie Ochrony Środowiska (tel. 85 66 54 414).

Treść ogłoszenia – warunki formalne i merytoryczne konkursu

Ogłoszenie konkursu

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

***

Zarząd Województwa Podlaskiego, na podstawie Uchwały nr 180/2356/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań należących do Województwa Podlaskiego realizowanych w okresie od 1 marca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

RODZAJE ZADAŃ: 
1) Realizacja działań z zakresu monitoringu, inwentaryzacji, ochrony i popularyzacji wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu położonych w województwie podlaskim.
2) Edukacja ekologiczna i zwiększenie aktywności prośrodowiskowej społeczeństwa. 


Treść ogłoszenia – warunki formalne i merytoryczne konkursu

Zasady konkursu

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5


Formularz oferty konkursowej należy złożyć w terminie od 19 grudnia 2016 r. do 18 stycznia 2017 r. poprzez serwis witkac.pl, który jest zgodny z wzorem oferty, stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 19 sierpnia 2016 r., poz. 1300). 

Po złożeniu oferty przez serwis witkac.pl należy wydrukować Potwierdzenie złożenia oferty (wygenerowane automatycznie po prawidłowym złożeniu oferty) i dostarczyć to Potwierdzenie do Biura Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, 15-888 Białystok, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1 (parter, pokój 022, tel. 85-66-54-534) lub przesłać pocztą na ten adres (liczy się data stempla pocztowego). 

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest dostarczenie Potwierdzenia złożenia oferty w 1 egzemplarzu, podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu zgodnie z wpisem w KRS lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących w terminie w terminie do 19 stycznia 2016 r.

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

a) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji, podmiotów składających ofertę wspólną, niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru, dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów), 

b) kopia umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Departamencie Ochrony Środowiska (tel. 85 66 54 414). 

***


Zarząd Województwa Podlaskiego, na podstawie Uchwały nr 180/2357/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań należących do Województwa Podlaskiego realizowanych w okresie od 1 marca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w formule regrantingu.


RODZAJ ZADANIA:
1) Edukacja ekologiczna w zakresie roli i ochrony zadrzewień w przestrzeni miejskiej.

Treść ogłoszenia – warunki formalne i merytoryczne konkursu

Zasady konkursu

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5


Formularz oferty konkursowej należy złożyć w terminie od 19 grudnia 2016 r. do 18 stycznia 2017 r. poprzez serwis witkac.pl, który jest zgodny z wzorem oferty, stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 19 sierpnia 2016 r., poz. 1300). 

Po złożeniu oferty przez serwis witkac.pl należy wydrukować Potwierdzenie złożenia oferty (wygenerowane automatycznie po prawidłowym złożeniu oferty) i dostarczyć to Potwierdzenie do Biura Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, 15-888 Białystok, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1 (parter, pokój 022, tel. 85-66-54-534) lub przesłać pocztą na ten adres (liczy się data stempla pocztowego). 

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest dostarczenie Potwierdzenia złożenia oferty w 1 egzemplarzu, podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu zgodnie z wpisem w KRS lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących w terminie w terminie do 19 stycznia 2016 r.

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

a) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji, podmiotów składających ofertę wspólną, niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru, dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów), 

b) kopia umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Departamencie Ochrony Środowiska (tel. 85 66 54 414). 

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

W dniu 6 maja 2016 r. do tutejszego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku Fundacja Przyszłości Obszarów Chronionych – Instytut Kronenberga z siedzibą w Białowieży złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „II Młodzieżowa Konferencja Naukowa Zrównoważony rozwój i dziedzictwo kulturowe” z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.). 
Zgodnie z w/w ustawą oferta ta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.
Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: agnieszka.kowalewska@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 10 maja 2016 r. do dnia 17 maja 2016  r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Treść oferty Fundacji - Instytut Kronenberga

*  *  *

Zarząd Województwa Podlaskiego, na podstawie uchwały nr 102/1258/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań należących do Województwa Podlaskiego realizowanych w okresie od 1 marca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

RODZAJE ZADAŃ:

1)    Realizacja działań z zakresu monitoringu, inwentaryzacji, ochrony i popularyzacji wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu położonych w województwie podlaskim.
2)    Edukacja ekologiczna i zwiększenie aktywności prośrodowiskowej społeczeństwa.

Treść ogłoszenia – warunki formalne i merytoryczne konkursu

Formularz oferty konkursowej należy złożyć w terminie od 4 do 28 stycznia 2016 r. poprzez serwis witkac.pl, który jest zgodny z wzorem oferty, stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., nr 6, poz. 25).
Po złożeniu oferty przez serwis witkac.pl należy wydrukować Potwierdzenie złożenia oferty (wygenerowane automatycznie po prawidłowym złożeniu oferty) i dostarczyć to Potwierdzenie wraz z obowiązującymi załącznikami do Biura Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, 15-888 Białystok, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1 (parter, pokój 022, tel. 85-66-54-534) lub przesłać pocztą na ten adres (liczy się data stempla pocztowego).
Warunkiem rozpatrzenia oferty jest dostarczenie Potwierdzenia złożenia oferty w 1 egzemplarzu, podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu zgodnie z wpisem w KRS lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących wraz z obowiązującymi załącznikami w terminie w terminie do 29 stycznia 2016 r.
Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
-   aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę/ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów),
-    oświadczenie nr 1 o braku dofinansowania/nieubieganiu się o dofinansowanie realizacji zadania publicznego objętego ofertą w ramach innego konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Podlaskiego.
-    oświadczenie nr 2 o rzetelnym i terminowym rozliczeniu dotacji otrzymanych na realizację zadań publicznych w ostatnich 2 latach,
-    w przypadku uwzględnienia w kosztorysie oferty pracy wolontariuszy, do oferty należy dołączyć podpisane porozumienie o wykonaniu pracy wolontarystycznej, jeśli na tym etapie możliwe jest podpisanie takiego porozumienia.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Departamencie Ochrony Środowiska (tel. 856654414).

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

W dniu 28 września 2015 r. do tutejszego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczy Knyszyńskiej „Wielki Las” w Supraślu złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Promowanie aktywnych form ochrony przyrody poprzez edukację ekologiczną i zimowe dokarmianie ptaków w PKPK” z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).

Zgodnie z w/w ustawą oferta ta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.


Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: agnieszka.kowalewska@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 2 października 2015 r. do dnia 9 października 2015 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Treśc oferty Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczy Knyszyńskiej "Wielki Las"

* * *

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert


W dniu 18 sierpnia 2015 r. do tutejszego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku Stowarzyszenie Miłośników Suwalskiego Parku Krajobrazowego „Kraina Hańczy” w Malesowiźnie – Turtulu złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Suwalski Park Krajobrazowy” – publikacja popularyzująca najstarszy park krajowy w Polsce z okazji czterdziestolecia jego funkcjonowania z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).

Zgodnie z w/w ustawą oferta ta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: agnieszka.kowalewska@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 24 sierpnia 2015 r. do dnia 31 sierpnia 2015  r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględnian

Treść oferty SMSPK Kraina Hańczy

*  *  *

Konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Zarząd Województwa Podlaskiego, na podstawie uchwały nr 7/50/2014 z dnia 23 grudnia 2014 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań należących do Województwa Podlaskiego realizowanych w okresie od 1 marca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
Oferty wraz z załącznikami należy składać w godzinach pracy osobiście w Departamencie Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, 15-888 Białystok, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1 (V piętro, pokój 519, tel. 85-66-54-414) lub przesłać pocztą na ten adres w terminie od 5 do 26 stycznia 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego).
RODZAJ ZADAŃ:

1) Realizacja ochrony i popularyzacja wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu położonych w województwie podlaskim

Treść ogłoszenia – warunki formalne i merytoryczne konkursu
Wzór oferty

2) Edukacja ekologiczna społeczeństwa w zakresie nowych zasad regulujących gospodarkę odpadami z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych

Treść ogłoszenia – warunki formalne i merytoryczne konkursu
Wzór oferty

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

W dniu 10 listopada 2014 r. do tutejszego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku Stowarzyszenie Popierania i Rozwoju Wiedzy o Ochronie Środowiska „Czysty Świat” złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Ochrona czynna stanowiska zagrożonego gatunku motyla modraszka ariona i murawy napiaskowej na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Narwi” z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
Zgodnie z w/w ustawą oferta ta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: agnieszka.kowalewska@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 12 listopada 2014 r. do dnia 19 listopada 2014 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Treść oferty

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

W dniu 14 października 2014 r. do tutejszego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych w Białymstoku złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Wydanie i bezpłatne rozpowszechnienie publikacji "Cena przyrody" Profesora Tomasza Żylicza z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

Zgodnie z w/w ustawą oferta ta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: agnieszka.kowalewska@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 15 października 2014 r. do dnia 22 października 2014 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Treść oferty

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

W dniu 1 października 2014 r. do tutejszego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczy Knyszyńskiej „Wielki Las” w Supraślu złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Promowanie aktywnych form ochrony przyrody poprzez edukację ekologiczną i zimowe dokarmianie ptaków w PKPK” z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

Zgodnie z w/w ustawą oferta ta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: agnieszka.kowalewska@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 8 października 2014 r. do dnia 15 października 2014 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Treść oferty

*  *  *

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

W dniu 1 października 2014 r. do tutejszego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku Stowarzyszenie Przyjaciół Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi w Drozdowie złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Popularyzacja walorów przyrodniczych i krajobrazowych fragmentu Podlasia poprzez wydanie jubileuszowego kalendarza ściennego z okazji XX-lecia Łomżyńskiego Parku krajobrazowego Doliny Narwi” z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

Zgodnie z w/w ustawą oferta ta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: agnieszka.kowalewska@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 8 października 2014 r. do dnia 15 października 2014 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Treśc oferty

* * *

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

W dniu 6 października 2014 r. do tutejszego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku Stowarzyszenie Miłośników Suwalskiego Parku Krajobrazowego „Kraina Hańczy” w Malesowiźnie – Turtulu złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „WODY SUWALSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO – ich ochrona poprzez działania edukacyjna i prewencyjne” z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

Zgodnie z w/w ustawą oferta ta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: agnieszka.kowalewska@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 8 października 2014 r. do dnia 15 października 2014 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Treść oferty

* * *

Zarząd Województwa Podlaskiego, na podstawie uchwały nr 211/3005/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań należących do Województwa Podlaskiego realizowanych w okresie od 1 marca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Oferty wraz z załącznikami należy składać w godzinach pracy osobiście w Departamencie Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, 15-888 Białystok, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1 (V piętro, pokój 519, tel. 85-66-54-414) lub przesłać pocztą na ten adres w terminie od 16 stycznia 2014 r. do 7 lutego 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego).

RODZAJ ZADAŃ:

1) Realizacja ochrony i popularyzacja wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu położonych w województwie podlaskim

Treść ogłoszenia – warunki formalne i merytoryczne konkursu
Wzór oferty

2) Edukacja ekologiczna społeczeństwa w zakresie nowych zasad regulujących gospodarkę odpadami z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych
Treść ogłoszenia – warunki formalne i merytoryczne konkursu
Wzór oferty

3) Organizacja i przeprowadzenie, we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, finału centralnego XXIX edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

Treść ogłoszenia – warunki formalne i merytoryczne konkursu
Wzór oferty


*   *   *

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert


Oferta złożona na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Stowarzyszenie „Szukamy Polski” w Białymstoku pn.: Konkurs „Drugie życie odpadów”.

Zgodnie z w/w ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni, czyli do dnia 2 października 2013 r.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, 15-888 Białystok, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1 (V piętro, pokój 505, tel. 85-74-97-414) lub na adres e-mail: agnieszka.kowalewska@wrotapodlasia.pl.

Treść Oferty

* * *

Zarząd Województwa Podlaskiego, na podstawie uchwały nr 149/2133/2013 z dnia 12 marca 20136 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania należącego do Województwa Podlaskiego realizowanego w okresie od 1 maja 2013 r. do 31 grudnia 2013 roku w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
Oferty wraz z załącznikami należy składać w godzinach pracy osobiście w Departamencie Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, 15-888 Białystok, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1 (V piętro, pokój 519, tel. 85-74-97-414) lub przesłać pocztą na ten adres w terminie od 18 marca 2013 r. do 15 kwietnia 2013 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Treść ogłoszenia – warunki formalne i merytoryczne konkursu

RODZAJ ZADANIA:

Edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i ekologii oraz działania na rzecz ochrony przyrody - wzór oferty 2013

facebook