Dodana: 11 styczeń 2019 10:46

Zmodyfikowana: 11 styczeń 2019 10:46

Otwarty konkurs ofert w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Zarząd Województwa Podlaskiego, podjął uchwałę nr 9/77/2019 w dniu 8 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań należących do Województwa Podlaskiego realizowanych w okresie od 1 marca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

RODZAJE ZADAŃ:

  • Monitoring, inwentaryzacja, ochrona i popularyzacja wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu położonych w województwie podlaskim.
  • Edukacja ekologiczna i zwiększenie aktywności prośrodowiskowej społeczeństwa.

                    

Formularz oferty konkursowej należy złożyć w terminie od 11 stycznia  2019 r. do 4 lutego 2018 r. poprzez serwis witkac.pl, który jest zgodny z wzorem oferty, stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 19 sierpnia 2016 r., poz. 1300 z późn. zm.).

Po złożeniu oferty przez serwis witkac.pl należy wydrukować Potwierdzenie złożenia oferty (wygenerowane automatycznie po prawidłowym złożeniu oferty) i dostarczyć to Potwierdzenie do Biura Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, 15-888 Białystok, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1 (parter, pokój 022, tel. 85-66-54-534) lub przesłać pocztą na ten adres (liczy się data stempla pocztowego).

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest dostarczenie Potwierdzenia złożenia oferty w 1 egzemplarzu, podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu zgodnie z wpisem w KRS lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących w terminie w terminie do 5 lutego 2019 r.

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

  1. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji, podmiotów składających ofertę wspólną, niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru, dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów),
  2. kopia umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Departamencie Ochrony Środowiska (tel. 85 66 54 414).

Treść ogłoszenia – warunki formalne i merytoryczne konkursu

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook