Dodana: 13 listopad 2003 10:01

Zmodyfikowana: 13 listopad 2003 10:01

Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi

Logo Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi

Drozdowo, ul. Główna 52, 18-421 Piątnica
tel./fax. (0-86) 219 21 75
www.lpkdn.4lomza.pl , e-mail: lpkdn.drozdowo@wp.pl

Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi został utworzony w 1994 r. W jego skład weszły: dolina Narwi na odcinku Pątnica-Bronowo i jej strefa krawędziowa z malowniczymi wzniesieniami sięgającymi 40-50 m nad poziom rzeki. Łączna powierzchnia objęta ochroną wynosi 19 664 ha, z czego 7353,5 ha stanowi zasadniczą część Parku, a 12 310,5 ha tworzy jego strefę ochronną (otulinę). Park położony jest w zachodniej części województwa podlaskiego, w powiecie łomżyńskim (gmina Łomża, Piątnica i Wizna). Otulina obejmuje też częściowo gminę Rutki w powiecie zambrowskim.


rz. Narew

Pod względem fizjograficznym położenie Parku określa się jako pogranicze Niziny Podlaskiej i Niziny Mazowieckiej i obejmuje pięć mezoregionów: północno-wschodnią część Międzyrzecza Łomżyńskiego, północno-zachodni fragment Wysoczyzny Wysokomazowieckiej, część Doliny Dolnej Narwi, południowo-zachodni odcinek Kotliny Biebrzańskiej oraz południowo-zachodni skłon Wysoczyzny Kolneńskiej. Obecny kształt doliny Narwi i stopień jej naturalności jest wynikiem zachowania naturalnego biegu rzeki. Na całym 16-kilometrowym odcinku w granicach Parku, Narew płynie nieuregulowanym korytem tworząc liczne meandry i odnogi. O uwilgotnieniu doliny decydują prawie w całości czynniki naturalne tj. ilość opadów, poziom wody w górnym odcinku Narwi, jak też jej głównego dopływu Biebrzy. Połączenie hydrologiczne Biebrza - Narew w ogromnym stopniu czyni obszary przylegle do tych rzek bardzo podobnymi pod względem siedliskowym i co się z tym wiąże pod względem składu gatunkowego roślin i zwierząt.


Aleja lipowa Pniewo-Gać - pomnik przyrody

Tereny Parku o najbardziej charakterystycznych zespołach roślinnych objęto ochroną rezerwatową. Aktualnie funkcjonują dwa rezerwaty: Rezerwat "Kalinowo" o powierzchni 69,76 ha oraz Rezerwat "Wielki Dział" o powierzchni 120,07 ha.

  • Flora
    Ok. 750 gatunków roślin naczyniowych, z tej liczby 32 gatunki są objęte ochroną całkowitą, 9 ochroną częściową, a 94 uznano za gatunki rzadkie.
  • Fauna
    Dolina Narwi w granicach Parku to prawdziwy ptasi raj. Naturalne siedliska roślinne i ich różnorodność powoduje, że znajduje tu doskonałe miejsca bytowania ok. 200 gatunków ptaków, z czego aż 137 to gatunki gniazdujące. Kręgowce reprezentowane są przez: 41 gatunków ssaków, 12 gatunków płazów, 4 gatunki gadów oraz 30 gatunków ryb i minogów.


Strorczyk

Na turystów czekają...

Źródło: serwis internetowy Parku.
facebook