Dodana: 13 listopad 2003 09:39

Zmodyfikowana: 13 listopad 2003 09:39

Parki krajobrazowe

Parki krajobrazowe obejmują tereny wyróżniające się szczególnymi cechami krajobrazu, odznaczają się wysoką wartością przyrodniczą, dużymi walorami estetycznymi, historycznymi lub kulturowymi. Parki krajobrazowe mają przede wszystkim na celu ochronę przyrody i krajobrazu, jak również zachowanie wartości przyrodniczych ważnych z naukowego i społecznego punktu widzenia oraz popularyzacja i upowszechnianie tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju. Grunty rolne, leśne i inne nieruchomości znajdujące się w granicach parku krajobrazowego pozostawia się w gospodarczym wykorzystaniu. Utworzenie parku krajobrazowego następuje, w drodze rozporządzenia wojewody, po uzgodnieniu z właściwymi miejscowo organami zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.

facebook