Dodana: 18 maj 2016 14:23

Zmodyfikowana: 20 marzec 2019 08:54

TRYB POZAKONKURSOWY

01.03.2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

Wprowadza ono nowy wzór oferty oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art. 19a ust. 7d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365), odnoszące się do procedury z pominięciem otwartego konkursu ofert (tryb pozakonkursowy), czyli tzw. „Małych  grantów”.

Wzór oferty – uproszczona oferta realizacji zadania publicznego (zał. nr 1) oraz wzór sprawozdania – uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego (zał. nr 2) na dole strony.

Ofertę w trybie pozakonkursowym należy złożyć do Biura Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, (parter, pokój 022) lub przesłać pocztą na podany wyżej adres. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu zgodnie z wpisem w KRS lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook