Dodana: 6 marzec 2020 12:25

Zmodyfikowana: 6 marzec 2020 12:26

„Z kontuszem przez Podlasie” - oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

W dniu 03 marca 2020 r. Stowarzyszenie „Klekociaki” złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Warsztaty śpiewaczo-taneczne „Z kontuszem przez Podlasie” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późń. zm.).

Ilustracja do artykułu 0x0.jpg

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości
na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: izabella.leoszko@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 06 marca 2020 r. do dnia
12 marca 2020 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

fot. archiwum Wrót Podlasia

 

facebook