Dodana: 9 styczeń 2020 15:10

Zmodyfikowana: 13 styczeń 2020 08:29

Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego, realizowanych w terminie od 16 marca 2020 r. do 31 grudnia stycznia 2020 r. w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Ilustracja do artykułu oifp krzesla2.jpg

Formularz oferty konkursowej należy złożyć poprzez serwis witkac.pl.

Po złożeniu oferty przez serwis witkac.pl należy wydrukować potwierdzenie złożenia oferty (wygenerowane automatycznie) i dostarczyć w/w dokument wraz z obowiązującymi załącznikami do Biura Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, 15-888 Białystok, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1 (parter, pokój 022) lub przesłać przesyłką pocztową na w/w adres (liczy się data stempla pocztowego).

Termin złożenia oferty w systemie witkac.pl - 19.12.2019 r. – 20.01.2020 r.

Termin dostarczenia potwierdzenia złożenia oferty w wersji papierowej wraz z obowiązującymi załącznikami - 19.12.2019 r. – 21.01.2020 r. (w przypadku przesyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego).

Rodzaje zadań z zakresu kultury w 2020 r.:

  • realizacja festiwali i wydarzeń artystycznych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym;
  • realizacja zadań w zakresie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży;
  • realizacja przedsięwzięć artystycznych o zasięgu regionalnym służących upowszechnianiu różnych dziedzin kultury i sztuki;
  • realizacja zadań w zakresie produkcji i prezentacji spektakli teatralnych w kraju
    i poza jego granicami;
  • realizacja zadań mających na celu ochronę polskości, pielęgnowanie
    i upowszechnianie tradycji narodowej m.in. poprzez ochronę języka, tradycji, ważnych rocznic historycznych, patriotyzmu ojczyzny oraz wzrost świadomości narodowej.

 

Warunki merytoryczne poszczególnych priorytetów znajdują się w ogłoszeniu konkursowym (Załącznik do Uchwały Nr 91/1471/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia
17 grudnia 2019 r.), zamieszczonym powyżej.

Osoby do kontaktu w Biurze Kultury:

Katarzyna Kuklińska, tel: 85 66 54 534

Anna Pietkiewicz, tel. 85 66 54 162

Izabella Bartoszewska – Leoszko, tel. 85.66 54 614

 

facebook