Dodana: 5 marzec 2020 08:46

Zmodyfikowana: 5 marzec 2020 08:46

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Program rozwoju kultury w województwie podlaskim na lata 2021-2030”

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego należącego do Województwa Podlaskiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą: „Program rozwoju kultury w województwie podlaskim na lata 2021-2030” Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 25 000 zł.

Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie podmiotu, który opracuje Programem rozwoju kultury w województwie podlaskim na lata 2021-2030”. Na podstawie realizowanego „Programu rozwoju kultury w województwie podlaskim do roku 2020” oraz Diagnozy stanu kultury w województwie podlaskim na lata 2021-2030. Warunki merytoryczne znajdują się w ogłoszeniu konkursowym (załącznik do Uchwały nr 107/752/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 3 marca 2020 r.), zamieszczonym poniżej.

Formularz oferty konkursowej należy złożyć poprzez serwis witkac.pl

Po złożeniu oferty należy wydrukować Potwierdzenie złożenia oferty (wygenerowane automatycznie po prawidłowym złożeniu oferty) i dostarczyć Potwierdzenie wraz z obowiązującymi załącznikami do Biura Obsługi  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, 15-888 Białystok, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 (parter, pokój 022) lub przesłać pocztą na ten adres (liczy się data stempla pocztowego).

Termin złożenia oferty w systemie witkac.pl od 14.04.2020 r. -  31.11.2020 r.

Termin dostarczenia Potwierdzenia złożenia oferty w wersji papierowej wraz z obowiązującymi załącznikami – 04.03.2020 r. – 30.03.2020 r.

Osoby do kontaktu w Biurze Kultury

Katarzyna Kuklińska, tel: 85 66 54 534

Izabella Leoszko - Bartoszewska, tel: 85 66 54 614

 

facebook