Dodana: 2 styczeń 2019 10:23

Zmodyfikowana: 2 styczeń 2019 11:47

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Program rozwoju kultury w województwie podlaskim na lata 2021-2030 – diagnoza”

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego należącego do Województwa Podlaskiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą: „Program rozwoju kultury w województwie podlaskim na lata 2021-2030 – diagnoza”. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 25 000 zł.

Ilustracja do artykułu IMG_3007.JPG

Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie podmiotu, który przeprowadzi diagnozę stanu kultury w województwie w powiązaniu z założeniami obecnie realizowanego „Programu rozwoju kultury w województwie podlaskim do roku 2020”. Zadanie obejmuje pierwszy etap prac nad „Programem rozwoju kultury w województwie podlaskim na lata 2021-2030”.

Warunki merytoryczne znajdują się w ogłoszeniu konkursowym (załącznik do Uchwały nr 334/5005/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 4 grudnia 2018 r.), zamieszczonym poniżej.

Formularz oferty konkursowej należy złożyć poprzez serwis witkac.pl

Po złożeniu oferty należy wydrukować Potwierdzenie złożenia oferty (wygenerowane automatycznie po prawidłowym złożeniu oferty) i dostarczyć Potwierdzenie wraz z obowiązującymi załącznikami do Biura Obsługi  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, 15-888 Białystok, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 (parter, pokój 022) lub przesłać pocztą na ten adres (liczy się data stempla pocztowego).

Termin złożenia oferty w systemie witkac.pl – 06.12.2018 r. – 08.01.2019 r.

Termin dostarczenia Potwierdzenia złożenia oferty w wersji papierowej wraz z obowiązującymi załącznikami – 06.12.2018 r. – 09.01.2019 r.

Osoby do kontaktu w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

Eliza Dubrowska, tel: 85 66 54 532

Edyta Jurkiewicz, tel: 85 66 54 121

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook