Dodana: 24 kwiecień 2020 09:48

Zmodyfikowana: 24 kwiecień 2020 09:53

Otwarty konkurs ofert dla podmiotów działalności pożytku publicznego

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie dofinansowania wkładów własnych do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych.

Ilustracja do artykułu businessman-2606506_1920.jpg

Dofinansowanie dotyczy projektów w sferze:

  1. zadań publicznych ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
  2. zadań publicznych kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego;
  3. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
  4. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
  5. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
  6. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3, w zakresie określonym w pkt. 1-32.

Formularz oferty konkursowej należy złożyć poprzez serwis witkac.pl.

Po złożeniu oferty przez serwis witkac.pl należy wydrukować potwierdzenie złożenia oferty (wygenerowane automatycznie) i dostarczyć w/w dokument wraz z obowiązującymi załącznikami do Biura Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, 15-888 Białystok, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1 (parter, pokój 022) lub przesłać przesyłką pocztową na w/w adres (liczy się data stempla pocztowego).

Termin złożenia oferty w systemie witkac.pl – 23.04.2020 r. – 14.05.2020 r.                                   

Termin dostarczenia potwierdzenia złożenia oferty w wersji papierowej wraz z obowiązującymi załącznikami -  23.04.2020 r. – 16.05.2020 r. (w przypadku przesyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego).

Warunki merytoryczne poszczególnych priorytetów znajdują się w ogłoszeniu konkursowym (Załącznik do Uchwały Nr 125/1931/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia  23 kwietnia 2020 r.).

 

Osoby do kontaktu w Biurze Kultury:

Milena Jemielita, tel. 85 66 54 534

Izabella Leoszko – Bartoszewska, tel. 85 66 54 614fot. pixabay

 

 

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook