Dodana: 29 styczeń 2021 11:35

Zmodyfikowana: 8 luty 2021 09:41

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym mniejszości narodowych i etnicznych

Festiwale, spektakle teatralne, zajęcia dla dzieci, wydarzenia patriotyczne i upowszechnianie dziedzictwa narodowego – to tylko część z przedsięwzięć, na które można otrzymać dofinansowanie. Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Do rozdysponowania jest ponad 1,1 mln zł.

Plansza z informacją o przeznaczeniu 1,1 mln zł na konkurs w obszarze kultury.

Zadania publiczne zlecone w ramach Otwartego Konkursu Ofert będą realizowane w terminie
od 10 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Rodzaje zadań publicznych do realizacji w roku 2021:

 1. realizacja festiwali  i wydarzeń artystycznych o zasięgu ogólnopolskim
  i międzynarodowym;
 2. realizacja zadań w zakresie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży;
 3. realizacja przedsięwzięć artystycznych o zasięgu regionalnym służących upowszechnianiu różnych dziedzin kultury i sztuki;
 4. realizacja zadań w zakresie produkcji i prezentacji spektakli teatralnych w kraju 
  i poza jego granicami;
 1. realizacja zadań mających na celu ochronę polskości, pielęgnowanie
  i upowszechnianie tradycji narodowej m.in. poprzez ochronę języka, tradycji, ważnych rocznic historycznych, patriotyzmu ojczyzny oraz wzrost świadomości narodowej

Warunki merytoryczne poszczególnych priorytetów znajdują się w ogłoszeniu konkursowym stanowiącym załącznik do uchwały Nr 181 /3022/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 21 stycznia 2021 r.

Ofertę konkursową należy złożyć poprzez serwis witkac.pl. Po złożeniu oferty należy wydrukować: „Potwierdzenie złożenia oferty” (wygenerowane automatycznie
po prawidłowym złożeniu oferty) i dostarczyć je wraz z obowiązującymi załącznikami do Biura Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, 15-888 Białystok, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 (parter, pokój 022) lub przesłać pocztą na podany adres (liczy się data stempla pocztowego).

Termin złożenia ofert elektronicznie w systemie witkac.pl - 01.02.2021 r. – 01.03.2021 r.

Termin złożenia potwierdzeń złożonych ofert w wersji papierowej wraz z obowiązującymi załącznikami - 01.02.2021 r. – 01.03.2021 r.  

 

Osoby do kontaktu w Biurze Kultury UMWP:

Izabella Bartoszewska-Leoszko, tel: 85 66 54 865

Emilia Dubiejko, tel: 85 66 54 865

Milena Jemielita, tel: 85 66 54 532

 

 

źródło: Biuro Kultury UMWP
oprac.: Aneta Kursa

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook