Dodana: 4 grudzień 2019 12:33

Zmodyfikowana: 4 grudzień 2019 12:33

Oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert - Stowarzyszenie Orthnet

W dniu 26 listopada 2019 r. Stowarzyszenie Orthnet złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Wystawa Kolory Prawosławia. Albania i promocja albumu o tym samym tytule” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późń. zm.).

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości
na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: katarzyna.kuklinska@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 04 grudnia 2019 r. do dnia
07 grudnia 2019 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

 

facebook