Dodana: 10 sierpień 2016 11:35

Zmodyfikowana: 10 sierpień 2016 11:35

Oferta pozakonkursowa: Opracowanie redakcyjne i wydanie publikacji „Archiwa w nauce, nauka w archiwach”

W dniu 25 lipca 2016 r. Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów złożyło w wersji elektronicznej ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Opracowanie redakcyjne i wydanie publikacji „Archiwa w nauce, nauka w archiwach” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.). Potwierdzenie złożenia oferty, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, wpłynęło do tutejszego Urzędu Marszałkowskiego w dniu 29 lipca 2016 r.

Zgodnie z w/w ustawą oferta ta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: eliza.dubrowska@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 10 sierpnia 2016 r. do dnia 16 sierpnia 2016 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

 

Oferta do pobrania w załączniku

facebook