Dodana: 30 wrzesień 2016 11:20

Zmodyfikowana: 30 wrzesień 2016 11:21

Oferta pozakonkursowa Funduszu Białystok Ojcu Świętemu

W dniu 16 września 2016 r. Fundusz Białystok Ojcu Świętemu złożył w wersji elektronicznej ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Nie ma rzeczy niemożliwych – warsztaty aktywizujące dla stypendystów Funduszu Białystok Ojcu Świętemu” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.). Potwierdzenie złożenia oferty, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, wpłynęło do tutejszego Urzędu Marszałkowskiego w dniu 28 września 2016 r.

Zgodnie z w/w ustawą oferta ta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: eliza.dubrowska@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 30 września 2016 r. do dnia 6 października 2016 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta w załączniku.

facebook