Dodana: 7 kwiecień 2021 11:29

Zmodyfikowana: 7 kwiecień 2021 11:29

Konkurs na dofinansowanie wkładów własnych dla organizacji pozarządowych

Ochrona i promocja zdrowia, turystyka i krajoznawstwo, edukacja, kultura, sztuka - m.in. na takie działania organizacje pozarządowe mogą otrzymać dofinansowanie. Zarząd województwa ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych. Do rozdysponowania jest 70 tys. złotych.

Grafika z napisem; 70 000 zł na wkłady własne do projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe

Dofinansowanie można otrzymać też na przedsięwzięcia z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 

Oferty należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem serwisu witkac.pl od 1 do 23 kwietnia br., następnie dostarczyć wersję papierową wraz z załącznikami do siedziby urzędu marszałkowskiego w Białymstoku (ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1) do 27 kwietnia br.

Informacje szczegółowe na temat konkursu znajdują się poniżej i w załącznikach. 

*** 
Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podlaskiego w 2021 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie dofinansowania wkładów własnych do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych

Otwartego Konkursu Ofert będą realizowane w terminie
od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Rodzaje zadań publicznych do realizacji w roku 2021:

Konkurs obejmuje wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie następujących sfer pożytku publicznego:

  1. ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
  2. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
  3. turystyka i krajoznawstwo
  4. kultury sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego
  5. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
  6. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  7. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  8. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 

Warunki merytoryczne poszczególnych sfer znajdują się w ogłoszeniu konkursowym stanowiącym załącznik do uchwały Nr 194/3294/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 26 marca 2021 r.

Ofertę konkursową należy złożyć poprzez serwis witkac.pl. Po złożeniu oferty należy wydrukować: „Potwierdzenie złożenia oferty” (wygenerowane automatycznie
po prawidłowym złożeniu oferty) i dostarczyć je wraz z obowiązującymi załącznikami do Biura Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, 15-888 Białystok, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 (parter, pokój 022) lub przesłać pocztą na podany adres (liczy się data stempla pocztowego).

Termin złożenia ofert elektronicznie w systemie witkac.pl - 01.04.2021 r. – 23.04.2021 r.  

Termin złożenia potwierdzeń złożonych ofert w wersji papierowej wraz z obowiązującymi załącznikami - 01.04.2021 r. – 27.04.2021 r.

Osoby do kontaktu w Biurze Kultury

Agata Puchalska, tel. 85 66 54 866

Urszula Kosińska, tel: 85 66 54 532

 

źródło: Biuro Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
oprac.: Aneta Kursa

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook