Dodana: 5 sierpień 2022 13:16

Zmodyfikowana: 5 sierpień 2022 13:16

Konkurs ofert „Kapliczki Podlaskie 2022 – ocalić od zapomnienia”

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z pózn. zm.) Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań samorządu województwa w 2022 r. w sferze: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Kapliczki Podlaskie 2022 – ocalić od zapomnienia”.

_TR69587.jpg

Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy o małej architekturze województwa podlaskiego, tradycjach ludowych i religijnych „małych ojczyzn” poprzez konserwację obiektów kultu religijnego i ocalenie od zapomnienia miejsc o szczególnym znaczeniu lokalnym, kulturowym i historycznym, czyli zadbanie o dobry stan tzw. kapliczek, krzyży czy przydrożnych figur – konkurs ma charakter pilotażowy.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o udzielenie dotacji z budżetu województwa podlaskiego w ramach konkursu „Kapliczki Podlaskie 2022 – ocalić od zapomnienia” są organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), które zamierzają podjąć prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy kapliczkach z zastrzeżeniem, że prowadzą działalność statutową w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Organizacja pozarządowa może zgłosić do konkursu zadanie dotyczące kapliczki nie będącej jej własnością z zastrzeżeniem, że uzyska tytuł prawny do dysponowania kapliczką na realizację zadania objętego wnioskiem, w którym zobowiąże właściciela kapliczki do zapewnienia trwałości efektów wykonanych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych i nie dokonywania zmian w obiekcie w okresie 5 lat od dnia zakończenia zadania.

Kapliczki, przy których będą wykonywane prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane nie muszą być wpisane do rejestru zabytków województwa podlaskiego lub gminnych ewidencji zabytków, ale powinny posiadać wartość artystyczną, kulturalną lub historyczną.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania: 100.000 zł.

Termin złożenia ofert elektronicznie w systemie witkac.pl: 08 sierpnia 2022 r. – 04 września 2022 r.

Termin złożenia potwierdzeń złożonych ofert w wersji papierowej wraz z obowiązującymi załącznikami: 08 sierpnia 2022 r. – 05 września 2022 r.

O terminowym złożeniu wniosku decyduje data wpływu do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, potwierdzona pieczęcią wpływu (a nie data stempla pocztowego).

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook