Dodana: 26 listopad 2012 09:12

Zmodyfikowana: 26 listopad 2012 09:12

Informacja o Sektorowym Programie Operacyjnym - Transport (SPOT)

SPOT jest jednym z siedmiu programów operacyjnych służących realizacji Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2004-2006. Określa on kierunki, priorytety, działania, a także wysokość środków finansowych przeznaczonych na rozwój transportu.Celem strategicznym SPOT jest zwiększenie spójności transportowej kraju oraz polepszenie dostępności przestrzennej miast, obszarów regionów Polski w układzie Unii Europejskiej. Osiągnięciu celu strategicznego Programu sprzyjać będzie realizacja jego celów cząstkowych, przyspieszenie procesu modernizacji i rozbudowy infrastruktury transportowej poprzez modernizację głównych linii kolejowych, rozbudowę sieci  drogowej, poprawę  dostępu do portów morskich  ważnych dla gospodarki.
Realizacja projektów w ramach SPOT współfinansowana jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Współfinansowanie obejmuje maksymalnie do 75% kosztów kwalifikowanych, pozostała część kosztów jest pokrywana ze środków krajowych.
Beneficjentem SPOT jest m.in. Samorząd Województwa Podlaskiego. W ramach projektu: „Poprawa warunków funkcjonowania kolejowego transportu pasażerskiego w Województwie Podlaskim” realizowany jest zakup dwóch autobusów szynowych. Wysokość refundacji wydatków poniesionych przy zakupie autobusów szynowych wynosi 50% kosztów kwalifikowanych.

 

Informacje o przebiegu realizacji projektu.

 

Pozytywne rekomendowanie wniosku Samorządu Województwa Podlaskiego o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport zakupu dwóch dwuczłonowych autobusów szynowych do wykonywania regionalnych przewozów pasażerskich przez Komitet Sterujący SPO Transport, pozwoliło na podjecie działań zmierzających do pozyskania środków finansowych na wkład własny niezbędny w montażu finansowym realizacji projektu.

Uzyskanie przez Województwo Podlaskie w dniu 14 czerwca 2006 r. decyzji Ministra Transportu o przyznaniu dofinansowania realizacji projektu pt.: „Poprawa warunków funkcjonowania kolejowego transportu pasażerskiego w Województwie Podlaskim” (Nr SPOT/1.1.2/108/04) pozwoliło na sfinalizowanie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie autobusów szynowych.

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dwóch autobusów szynowych do realizacji przewozów pasażerskich z napędem spalinowym (znak: OR.VI.3321-13/06) jako wykonawca wyłoniona została firma Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. Holding.

Cena brutto realizacji dostawy dwóch autobusów szynowych wyniosła 15 128 000,00 zł, z której Unia Europejska sfinansowała 6 000 000,00 zł i samorząd województwa 9 128 000,00 zł.

 

Umowa Ministra Transportu z Województwem Podlaskim o dofinansowanie projektu zawarta w dniu 20 czerwca 2006 r. określiła zasady jego finansowania.

Wartość projektu              15 131 000,00 zł

Udział Unii Europejskiej     6 001 500,00 zł

Udział Województwa          9 129 500,00 zł

 

W dniu 28 czerwca 2006 r. została podpisana umowa na wykonanie i dostawę autobusów szynowych typu 218 Mc z firmą Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. Holding.

W dniu 04 października 2006 r. nastąpiło przekazanie przez Wykonawcę autobusu szynowego oznaczenie kolejowe SA 133 – 001 Zamawiającemu. Przekazania dokonano uroczyści na stacji PKP w Białymstoku.

Samorząd Województwa Podlaskiego przekazał autobus szynowy Użytkownikowi, „PKP Przewozy Regionalne” spółka z o.o. do wykonywania przewozów regionalnych na terenie Województwa Podlaskiego. Pojazd szynowy eksploatowany jest przez Podlaski Zakład Przewozów Regionalnych w Białymstoku.

W dniu 11 listopada 2006 r. nastąpiło przekazanie drugiego autobusu szynowego oznaczenie kolejowe SA 133 – 002. Przekazany autobus szynowy po wykonaniu przejazdu promocyjnego na trasie Białystok – Suwałki został przekazany do eksploatacji Użytkownikowi.

Zakupione autobusy szynowe wykonują kolejowe regionalne przewozy pasażerskie na trasie Białystok – Suwałki – Białystok i Białystok – Czeremcha – Białystok.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook