Dodana: 29 maj 2018 09:34

Zmodyfikowana: 26 marzec 2020 12:15

Klauzula bezpieczeństwa - OSP

Klauzula bezpieczeństwa - OSP

Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych, RODO)
.:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz załącznikach do sprawozdania z rozliczenia dotacji (faktury) jest Marszałek Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok. tel.: 85 66-54-549, e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl, www.bip.wrotapodlasia.pl;
  2. Administrator wyznaczył pana Roberta Kursę do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym możecie Państwo kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: iod@wrotapodlasia.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe zawarte we wniosku i załącznikach do sprawozdania z rozliczenia dotacji, będą przetwarzane w ramach prowadzonego przez UMWP konkursu na udzielenie pomocy finansowej na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP oraz w ramach rozliczenia przyznanej przez województwo podlaskie dotacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. e RODO)
  4. Kategoriami odbiorców Pani/Pana danych osobowych w powyższym zakresie będą osoby upoważnione przez administratora danych osobowych oraz podmioty realizujące obsługę informatyczną i archiwizację.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
  6. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres przeprowadzenia konkursu na udzielenie pomocy finansowej na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP oraz przez okres rozliczenia przyznanej przez województwo podlaskie dotacji, następnie dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z instrukcji kancelaryjnej, tj. przez okres 5 lat, po czym zostaną poddane brakowaniu akt.
  7. Podanie danych osobowych przez Państwa jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej w ramach konkursu.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
  9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook