Dodana: 9 lipiec 2019 14:27

Zmodyfikowana: 10 lipiec 2019 11:28

Podlaska Rada Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji rozpoczęła działalność

Wręczenie listów gratulacyjnych, prezentacja nowo wybranych członków i dyskusja nad założeniami programu współpracy samorządu z organizacjami pożytku publicznego – to główne punkty inauguracyjnego posiedzenia Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji. Spotkanie odbyło się we wtorek (09.07.) w urzędzie marszałkowskim, a przewodniczył mu Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego.

Ilustracja do artykułu Posiedzenie Rady Pożytku Publicznego-4.jpg

Marszałek Kosicki, otwierając spotkanie, podziękował nowym członkom za zgłoszenie swoich kandydatur do PRDPP i zwrócił uwagę, że większość z nich ma długoletnie doświadczenie w działalności pozarządowej (pełna lista członków PRDPP znajduje się TUTAJ).

- Jesteście ekspertami jeśli chodzi o organizacje pozarządowe. Wasza wiedza i doświadczenie są niezbędne do dobrej współpracy pomiędzy trzecim sektorem a samorządem województwa – mówił. – Liczę na konstruktywne propozycje, uwagi i wnioski. Zdaję sobie sprawę, jak duże znaczenie dla rozwoju województwa mają organizacje pozarządowe, zwłaszcza jeśli chodzi o realizację tzw. projektów miękkich.

Podczas spotkania dyskutowano również nad  założeniami „Programu Współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku”.

Harmonogram pierwszego posiedzenia Rady zakładał wybór prezydium – przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących. Jednak członkowie  gremium przyjęli propozycję marszałka Kosickiego, aby rozszerzyć skład prezydium tak, aby każdy subregion miał swojego reprezentanta. Do tego niezbędna jest zmiana regulaminu Rady, dlatego ten punkt został przeniesiony na kolejne posiedzenie.

Podlaska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem opiniodawczo – doradczym i konsultacyjnym Samorządu Województwa Podlaskiego.

Do jej zadań należy m.in. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, udzielanie pomocy i opiniowanie w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi, czy wyrażanie opinii o projekcie Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego.

Kadencja Rady trwa trzy lata, licząc od daty jej powołania.

 

ak/red.aa/red.is

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook