Dodana: 26 kwiecień 2019 14:28

Zmodyfikowana: 26 kwiecień 2019 22:19

Młodzieżowy Sejmik Województwa Podlaskiego dyskutował o Strategii Województwa

Aktualizacja Strategii Województwa Podlaskiego zdominowała piątkowe (26 kwietnia) posiedzenie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego. Dyskusja na ten temat zaowocowała złożeniem pisemnych postulatów, które wspomogą pracę Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP nad dokumentem.

Ilustracja do artykułu Sejmik Młodzieżowy (18).jpg

XV Posiedzenie MSWP otworzył jego przewodniczący Kamil Ziajko. Następnie, w drodze głosowania, przyjęty został plan posiedzenia. Rozpoczęło je wystąpienie Joanny Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego, który zajmuje się m.in. przygotowaniem dokumentów strategicznych, w tym aktualizowanej właśnie Strategii Województwa Podlaskiego.

Trwają prace nad Strategią

Jak poinformowała zebraną na posiedzeniu młodzież, obecnie trwają pracę nad Strategią, których częścią są spotkania i konsultacje z przedstawicielami wielu grup społecznych. Ostatecznie dokument w nowym kształcie ma być przygotowany do końca tego roku.

Skupiając się na tematyce bliskiej radnym MSWP, dyrektor Sarosiek podkreśliła kwestię ubywania w województwie podlaskim młodych ludzi w tzw. wieku przedprodukcyjnym (15-20 lat). Jest to spowodowane migracjami, małą dzietnością i wyjazdami osób w wieku edukacji szkolnej.

– W aktualizowanej Strategii jednym z ważniejszych problemów jest odpowiedź na pytanie co robić, żeby tak nie było, jaki ten region powinien być, żeby tę sytuację zmienić – podkreśliła dyrektor Sarosiek.

Dyrektor Sarosiek omówiła również diagnozę identyfikująca główne problemy regionu. Wśród nich m.in. najniższa w kraju gęstość zaludnienia, procesy depopulacyjne, ujemne saldo migracji oraz ujemny przyrost naturalny, migracje osób młodych i nasilające się zjawisko „drenażu mózgów”, starzejące się społeczeństwo.

U podstaw tych procesów stoi zdaniem ekspertów niewłaściwy system edukacji. Według przytoczonych statystyk, zdecydowana większość absolwentów podstawówek wybiera w dalszym procesie kształcenia licea ogólnokształcące, znacznie mniej natomiast technika i szkoły branżowe.

Wizja regionu okiem młodzieży

Jeden z uczestników mówił o problemie z uzyskaniem przez studentów dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

– Furtkę w tym zakresie uchylają co prawda urzędy pracy, ale, żeby uzyskać fundusze z tego źródła, musiałbym bądź poczekać do końca studiów, bądź je rzucić – argumentował. – Z tego powodu wielu studentów pracuje w trakcie studiów, ale nielegalnie, poszerzając w ten sposób szarą strefę.

Uczniowie i studenci, radni MSWP, dyskutowali też nad problemami współczesnego systemu kształcenia. Jak przyznali, ich rówieśnicy niechętnie wybierają szkoły zawodowe i branżowe, a także technika, w zasadzie tylko ze względu na panujące przekonanie, że to gorszy typ szkół.

Podkreślali jednocześnie potrzebę wzmocnienia współpracy istniejących szkół z przedsiębiorstwami, by w efekcie uczeń, odbywał praktyki w firmie, a nawet miał zapewnione miejsce pracy jeszcze podczas trwania nauki.

Omawiając turystykę w regionie, zdaniem młodzieży, zdecydowanie brakuje niskobudżetowej bazy noclegowej. Większość funkcjonujących w Podlaskiem hoteli, to obiekt zbyt drugie, szczególnie jak na studencką kieszeń.

Dyskusja dyrektor Sarosiek z młodzieżą zaowocowała obietnicą złożenia na piśmie postulatów do przygotowywanej Strategii.

W dalszej części posiedzenia jego uczestnicy podsumowali ankiety przeprowadzane w komisjach działających przy Sejmiku, zaprezentowane zostały także oceny i wnioski Komisji Rewizyjno-Motywacyjnej.

Radni Sejmiku rozmawiali również o zainicjowanej współpracy z Młodzieżowymi Radami Miast z naszego województwa, przedstawione zostały propozycje także współdziałania z Młodzieżowym Strajkiem Klimatycznym.

W części zamkniętej posiedzenia radni dyskutowali o wizji kolejnej, III już kadencji Młodzieżowego Sejmiku.

ms                            

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook