Dodana: 19 luty 2020 14:10

Zmodyfikowana: 19 luty 2020 14:10

Konwent Stowarzyszenia „Euroregionu Niemen”

Informacje na temat realizowanych projektów, omówienie stanu prac nad utworzeniem Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej Neumunas – Niemen – to niektóre z punktów posiedzenia „Euroregionu Niemen”. Konwent odbył się w środę (19.02) w siedzibie Stowarzyszenia w Suwałkach. W spotkani uwziął udział Stanisław Derehajło, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego.

Ilustracja do artykułu Konwent Stowarzyszenia Euroregionu Niemen (3).jpg

Podczas konwentu omówione zostały m.in. trzy realizowane projekty: „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Spolecznej”, projekt zintegrowany „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”  i „Północnopodlaski Alfatoun International”.
Przyjęto informację o złożonych wnioskach o dofinansowanie, a także informację na temat sytuacji finansowej Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” jest częścią Związku Transgranicznego EN po stronie polskiej, posiadającą osobowość prawną. Swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności obszar „Euroregionu Niemen”.

Inicjatywa utworzenia euroregionu pojawiła się na początku 1995 roku w Deklaracji II Bałtyckiego Forum Gospodarczego, a w listopadzie podpisano porozumienie o utworzeniu Biura Euroregionu Niemen. W dniu 6 czerwca 1997 roku w Augustowie „Porozumienie o utworzeniu Związku Transgranicznego Euroregion Niemen”, podpisali przedstawiciele strony polskiej, białoruskiej i litewskiej. 4 kwietnia 2002 roku w Białymstoku przyjęto w skład Związku obwód kaliningradzki Federacji Rosyjskiej.

Celem podpisania „Porozumienia o utworzeniu Związku Transgranicznego Euroregionu Niemen” jest rozwój współpracy regionów przygranicznych w następujących dziedzinach:

  • wszechstronnego rozwoju ekonomicznego
  • zagospodarowania przestrzennego
  • infrastruktury publicznej
  • oświaty, ochrony zdrowia, kultury, sportu i turystyki
  • ochrony środowiska
  • likwidacji zagrożeń i klęsk żywiołowych
  • rozwijania kontaktów między mieszkańcami obszarów przygranicznych oraz współpracy instytucjonalnej, a także współpracy podmiotów gospodarczych 

źródło: Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich

oprac.Aneta Kursa

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook