Dodana: 5 luty 2020 12:58

Zmodyfikowana: 5 luty 2020 12:58

Konkurs ofert z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

Ogłoszony został konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach Programu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności” –edycja 2020 r.

Ilustracja do artykułu flowers-4549083_1280.jpg

Oferty mogą składać jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje

pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r., poz. 688, ze zm.) oraz pomioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1-3 tej ustawy, prowadzące działalność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.

 

Oferty konkursowe wraz z załącznikami z dopiskiem na kopercie „Od zależności ku samodzielności”

należy:

- przesyłać listem poleconym (liczy się data stempla pocztowego) na adres Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok,

lub

- złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,przy ul. Mickiewicza 3 w terminie do dnia 11 lutego 2020 roku.

 

Informacje o konkursie dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ⇒ link do strony

oraz na stronie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku ⇒ link do strony

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook