Dodana: 12 marzec 2008 09:07

Zmodyfikowana: 12 marzec 2008 09:07

Biebrzański Park Narodowy

   

                                                 

Dyrekcja Biebrzańskiego Parku Narodowego
19-110 Goniądz, Osowiec - Twierdza 8
tel. (0-85) 738 06 20, (0-85) 738 30 00, fax: (0-85) 738 30 21

www.biebrza.org.pl , e-mail:biebrza@biebrza.org.pl

BPN został utworzony w 1993 roku. Położony jest w północno-wschodniej Polsce w województwie podlaskim. Jest to największy park narodowy w Polsce o powierzchni  59 223 ha. Nieużytki - słynne Bagna Biebrzańskie, najbardziej cenne przyrodniczo ekosystemy zajmują - 23 428 ha. Wokół Parku utworzono otulinę o powierzchni 66 824 ha. Ochronie ścisłej podlega obszar  5 075 ha (w tym dawny rezerwat Czerwone Bagno).

Bagna Biebrzańskie są najważniejszym w Polsce, a także w całej Europie Środkowej i Zachodniej obszarem lęgowym dla wielu gatunków ptaków związanych ze środowiskiem bagiennym. Dolina Biebrzy ma więc pod względem ornitologicznym szczególne znaczenie, zwłaszcza, że bagna zanikają w krajobrazie Europy. Dlatego obszar parku biebrzańskiego został objęty Międzynarodową Konferencją RAMSAR chroniącą obszary błotne i lęgowiska ptaków. Obszar ten ma rekomendacje do uznania za Obiekt Dziedzictwa Światowego, wydane przez Komisję Parków Narodowych i Obszarów Chronionych IUCN (Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych) oraz Federację Parków Narodowych i Parków Natury Europy.

Walory parku: flora, fauna, kompleks torfowisk.


Natura 2000

  • Dolina Biebrzy - funkcjonuje jako obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO) oraz specjalny obszar ochrony siedlisk (SOO).
     

Środowisko przyrodnicze Bagien Biebrzańskich zostało ukształtowane w wyniku współdziałania procesów naturalnych oraz działania człowieka. Człowiek oddziaływał na środowisko zarówno poprzez przekształcenia sieci hydrograficznej, jak i różne sposoby użytkowania zasobów przyrody (rolnictwo, pasterstwo, leśnictwo, etc.). Na większości obszarów BPN wymagana jest ochrona czynna.

  • Flora - ponad 920 gatunków roślin naczyniowych, z których 67 jest objętych prawną ochroną gatunkową w Polsce, zaś 45 znalazło się na "Czerwonej Liście Roślin Naczyniowych Zagrożonych w Polsce" jako gatunki ginące bądź zagrożone wyginięciem (m.in. kosaciec bezlistny, szachownica kostkowata, fiołek torfowy, wełnianeczka alpejska i wierzba borówkolistna). 
  • Fauna - 271 gatunków ptaków, w tym 181 gatunków jako lęgowe. Spośród 56 gatunków uznanych w Polsce za ginące lub zagrożone wyginięciem 17 gnieździ się w parku. Dla niektórych z nich Bagna Biebrzańskie są jedną z ostatnich ostoi gwarantujących utrzymanie się ich populacji w Europie Środkowej.
    Żyje tu 48 gatunków ssaków w tym 10 gatunków nietoperzy i rzadka w Polsce popielica, 12 gatunków płazów, 5 gatunków gadów i 37 gatunków ryb.

Na turystów czekają...


Biebrza. Fot. Wiktor Wołkow


Największą grupę wśród turystów stanowią uczestnicy spływów, obserwatorzy ptaków z Europy Zachodniej oraz uczniowie szkół podstawowych i średnich. Przeszkolono 40 przewodników po BPN  przygotowanych do obsługi grup szkolnych oraz turystów zachodnich (jęz. angielski i niemiecki).

facebook