Dodana: 27 wrzesień 2018 13:52

Zmodyfikowana: 17 październik 2019 14:16

Udostępnianie informacji geologicznej

Udostępnianie informacji geologicznej za wynagrodzeniem na podstawie 100 ust. 1 pkt 3 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej.

Udostępnianie informacji geologicznej

Zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, organy administracji geologicznej gromadzą, przechowują, chronią i udostępniają informację geologiczną (Ministra Środowiska, marszałków województwa oraz starostów).

Dokumenty geologiczne oraz zbiory danych geologicznych, będące w posiadaniu Marszałka Województwa Podlaskiego przechowywane są w Wojewódzkim Archiwum Geologicznym w Białymstoku.

Stosownie do zapisu art. 100 ust. 1. ustawy Prawo geologiczne i górnicze, korzystanie z informacji geologicznej, do której prawa przysługują Skarbowi Państwa, jest nieodpłatne, z wyjątkiem sytuacji gdy informacja geologiczna będzie wykorzystywana w celu prowadzenia działalności w zakresie:
1. wydobywania kopalin ze złóż;
2. podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz podziemnego składowania odpadów;
3. w jakim wymagane jest pozwolenie wodnoprawne;

- następuje, w drodze umowy, za wynagrodzeniem.

W myśl art. 100 ust. 8 ustawy Prawo geologiczne i górnicze Marszałek Województwa Podlaskiego wykonuje zadania Skarbu Państwa w przypadku korzystania z informacji geologicznej z celu prowadzenia działalności w zakresie, w jakim wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.

 Podstawę określenia wynagrodzenia za korzystanie z informacji geologicznej stanowi wycena określająca koszty projektowania, wykonywania i dokumentowania prac geologicznych sfinansowana przez podmiot ubiegający się o korzystanie z tej informacji.

* Warunki i tryb korzystania z informacji geologicznej, wzór wniosku o zawarcie umowy na korzystanie z informacji geologicznej, metody szacowania wartości informacji geologicznej, szczegółowe wymagania dotyczące wycen określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz.U.2011.292.1724) 

WYPEŁNIJ:

Wniosek o zawarcie umowy na korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem 

Klauzula informacyjna RODO

* Warunki i tryb korzystania z informacji geologicznej określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz. U.2017, Poz. 2075) 

Państwowa służba geologiczna oraz organy administracji geologicznej, o których mowa w art. 156 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, zwanej dalej „ustawą”, gromadzą w archiwach geologicznych
informację geologiczną zawartą w:
1) dokumentacjach geologicznych,
2) innych dokumentach,
3) zestawieniach danych geologicznych uporządkowanych w określonej strukturze, zwanych dalej „zbiorami danych
geologicznych”
– uzyskanych w związku z wykonywaniem ich zadań.

Geologiczne materiały archiwalne udostępnia się przez:
1) wgląd;
2) pełne udostępnienie;
3) usługę sieciową. 

WYPEŁNIJ: 

Wniosek o korzystanie z informacji geologicznej zgromadzonej w Wojewódzkim Archiwum Geologicznym

Wniosek należy kierować na adres:  Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Departament Infrastruktury i Transportu, Referat Geologii, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok,

Wniosek można złozyć osobiście:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok,

Godziny otwarcia: poniedziałek od 8 00 do 16 00, wtorek – piątek 7 30 – 15 30.

Miejsce składania:

-         osobiście – Biuro Obsługi Urzędu (parter pok. 022) kancelaria tel.: 85 66-54-549,  adres wskazany wyżej;

-         drogą elektroniczną Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku - CUWP,

 

Sprawę prowadzi:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Departament Infrastruktury i Transportu, Referat Geologii

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1

15-888 Białystok

tel.: 85 66-54-466

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

W pozostałym zakresie Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy, w imieniu Skarbu Państwa, gromadzi dane geologiczne z terenu całego kraju, i udostępnia je na wniosek, prowadzi bazy danych.

Państwowy Instytut Geologiczny prowadzi Państwowe Archiwum Geologiczne w Warszawie. Jest to główne krajowe archiwum dokumentów geologiczno-środowiskowych i próbek geologicznych, które stanowi podstawę wspomagania działania państwowej służby geologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej.

Dane te, w większości w postaci cyfrowej, udostępniane są przez Państwowe Archiwum Geologiczne i kilkanaście specjalistycznych baz danych (m. in. CBDG, Midas, Infogeoskarb, Rejestr Obszarów Górniczych, Bank Hydro). Instytut aktywnie podejmuje działania w celu wdrożenia dyrektywy INSPIRE, której zadaniem jest standaryzacja informacji przestrzennych państw Unii Europejskiej.

Na podstawie danych gromadzonych w systemach, oraz informacji zawartej w przedkładanych do dnia 15 marca każdego roku przez Przedsiębiorców "Zestawieniu zmian zsobów złoża" corocznie sporządzana jest publikacja „Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce” dostępny na stronie http://geoportal.pgi.gov.pl/surowce

Państwowy Instytut Geologiczny jest koordynatorem i głównym wykonawcą cyfrowych seryjnych map geologicznych w skali 1:50 000:

Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski
Mapy Litogenetycznej Polski
Mapy Geośrodowiskowej Polski
Mapy Geologiczno-Gospodarczej Polski
Mapy Hydrogeologicznej Polski
oraz Szczegółowej Mapy Geologicznej Sudetów w skali 1:25 000

Infogeoskarb łączy w jeden system dane pochodzące z najważniejszych baz danych geologicznych:

  • Systemem Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych Polski MIDAS,
  • Centralna Baza Danych Geologicznych CBDG
  • Baza Danych Hydrogeologicznych Bank Hydro.

Aplikacja internetowa systemu Infogeoskarb pozwala na wyszukanie informacji o dokumentacjach geologicznych i hydrogeologicznych, o zakresie i kosztach prac geologicznych, o historii złoża oraz o prawach dostępu do poszczególnych dokumentów geologicznych. Infogeoskarb spełnia całkowicie WCAG2 i został dostosowany do wymagań z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012 poz. 526).

 

PAŃSTWOWY INSTYTYT GEOLOGICZNY  PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY  http://www.pgi.gov.pl/  

adres:

Siedziba główna PIG PIB
ul. Rakowiecka 4
00-975 Warszawa
tel. (+48) 22 45 92 000
fax (+48) 22 45 92 001
biuro@pgi.gov.pl

Filia
ul. Jagiellońska 76
03-301 Warszawa
tel. (+48) 22 45 03 600

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook