Dodana: 20 czerwiec 2013 07:05

Zmodyfikowana: 1 sierpień 2019 10:05

Opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę ze złoża.

Opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę ze złoża.

Od dnia 01 stycznia 2012 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.

  • Informacje dotyczące opłaty eksploatacyjnej wraz z dowodami wpłat za I półrocze, należy przedkładać organowi koncesyjnemu tj. Marszałkowi Województwa Podlaskiego w Białymstoku  - w terminie do dnia 31 lipca (należne wpłaty wierzycielom: gminie i NFOŚiGW powinny być wniesione do dnia 31 lipca);
  • Informacje dotyczące opłaty eksploatacyjnej wraz z dowodami wpłat za II półrocze, należy przedkładać organowi koncesyjnemu tj. Marszałkowi Województwa Podlaskiego w Białymstoku - w terminie do dnia 31 stycznia (należne wpłaty wierzycielom: gminie i NFOŚiGW powinny być wniesione do dnia 31 stycznia).Uregulowania prawne dotyczące opłaty eksploatacyjne należnej za wydobytą kopalinę ze złoża.

Zgodnie z zapisem art. 137 wyżej cytowanej ustawy, okresem rozliczeniowym z tytułu opłaty eksploatacyjnej jest półrocze liczone odpowiednio od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca i od 1 lipca do dnia 31 grudnia. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, samodzielnie ustala wysokość opłaty eksploatacyjnej należnej za okres rozliczeniowy i przed upływem miesiąca następującego po tym okresie, wnosi ją na rachunki bankowe gminy, na terenie której jest prowadzona działalność, oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, bez wezwania.

 W terminie określonym w ust. 2 w/w artykułu ustawy Prawo geologiczne i górnicze przedsiębiorca przedstawia organowi koncesyjnemu, tj. Marszałkowi Województwa Podlaskiego  oraz wierzycielom kopie dowodów dokonanych wpłat oraz informację półroczną dotyczącą opłaty eksploatacyjnej (w terminie: za I półrocze - do dnia 31 lipca, za II półrocze - do dnia 31 stycznia).

Jeżeli wysokość opłaty należnej za półrocze nie przekracza 300 zł, obowiązek jej zapłaty nie powstaje; nie zwalnia to z obowiązku przedłożenia odpowiedniej wypełnionej informacji do organu koncesyjnego, gminy oraz NFOŚ i GW.

Przedsiębiorca jest zobowiązany przedstawić ww. informację także w przypadku, gdy w danym półroczu nie wydobywał kopaliny (tzw. „informacja zerowa”).

 Przy obliczaniu należnych opłat eksploatacyjnych stosuje się zasady zaokrągleń określone w art. 63 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613), tj. kwotę opłaty eksploatacyjnej powstałej jako iloczyn stawki i ilości wydobytej kopaliny zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. Nie zaokrągla się natomiast kwot należnych gminie (60%) oraz NFOŚ i GW (40%).

 Informację dotyczącą opłaty eksploatacyjnej wraz z dowodami wpłat należy przekazać organowi koncesyjnemu, którym jest Marszałek Województwa Podlaskiego w Białymstoku, gminie na której prowadzone jest wydobycie oraz NFOŚiGW w Warszawie.

Wzór - Inforamcja dotycząca oplaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę.

Klauzula informacyjna RODO

 

Przedsiębiorca jest obowiązany utworzyć fundusz likwidacji zakładu górniczego, funkcjonujący na zasadach określonych ustawą Prawo geologiczne i górnicze, na który przeznacza równowartość nie mniej niż 10 % należnej opłaty eksploatacyjnej.

Środki te należy gromadzić na wyodrębnionym rachunku bankowym, dokonując wpłat począwszy od dnia powstania obowiązku uiszczenia opłaty eksploatacyjnej do rozpoczęcia likwidacji zakładu górniczego. - art. 128 ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Przedsiębiorca przedstawia organowi koncesyjnemu wyciąg z rachunku bankowego, na którym podany jest stan salda zgromadzonych środków funduszu likwidacji zakładu górniczego, w terminie do 15 marca br.

Uregulowania prawne dotyczące sporządzania i przekazywania "Z-1 zestawienia zmian zasobów złoża za rok"- dotyczy złóż dla których organem koncesyjnym jest Marszałek.

W myśl art. 101 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, w ramach prowadzonej ewidencji zasobów złoża kopaliny przedsiębiorca sporządza corocznie, w terminie do dnia 28 lutego, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, operat ewidencyjny zasobów złoża kopaliny, zwany dalej "operatem ewidencyjnym". Operat ewidencyjny dołącza się do posiadanego egzemplarza dokumentacji geologicznej oraz projektu zagospodarowania złoża.

Zgodnie z zapisem ust. 8 w/w artykułu przedsiębiorca sporządza na podstawie operatu ewidencyjnego, informację o zmianach zasobów złoża kopaliny i corocznie, w terminie do dnia 15 marca, przekazuje ją właściwemu organowi koncesyjnemu, tj. Marszałkowi Województwa Podlaskiego w Białymstoku (na adres podany poniżej) oraz państwowej służbie geologicznej, tj. Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie.

Nadmieniam, że w/w ustawa nie zwalania przedsiębiorcy z obowiązku wykonania operatu ewidencyjnego w przypadku nie prowadzenia na złożu w danym roku kalendarzowym eksploatacji kopaliny oraz sporządzenia Z-1 zestawienia zmian zasobów złoża.  Wzór "Z-1 zestawienie zmian zasobów złoża" określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża (Dz. U. Nr 262 poz. 1568).

 

Adres do korespondencji: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament Infrastruktury i Transportu, Referat Geologii,Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok,

Miejsce składania:

-         osobiście – Biuro Obsługi Urzędu (parter pok. 022) kancelaria tel.: 85 66-54-549, fax 85 66-54-567, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok;

           Godziny otwarcia: poniedziałek od 8 00 do 16 00, wtorek – piątek 7 30 – 15 30.

-         za pośrednictwem poczty polskiej na adres Urzędu - adres wskazany wyżej;

-         drogą elektroniczną Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku - CUWP

Sprawę prowadzi:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Departament Infrastruktury i Transportu, Referat Geologii

Kard. S. Wyszyńskiego 1

15-888 Białystok

tel.: 085) 66-54-466, fax: 085) 66-54-472.

 

Przedsiębiorco korzystając z komynikacji elektronicznej, nie jesteś zwolniony z przesyłania w formie tradycyjnej/papierowej "Informacji dotyczącej opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę ze złoża za półrocze" organowi koncesyjnemu oraz gminie, wraz z dowodami wpłat wniesionymi na konta wierzycieli: gminy i NFOŚiGW.

e-OPLATYgeolog – nowe narzędzie dla przedsiębiorców i organów koncesyjnych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) uruchomił w czerwcu 2012 roku nowoczesny system informatyczny obsługujący opłaty eksploatacyjne i opłaty z tytułu koncesji, ustalane na podstawie przepisów ustawy – Prawo geologiczne i górnicze.

System e-OPLATYgeolog jest dedykowany wszystkim przedsiębiorcom posiadającym koncesje geologiczne z całej Polski oraz organom koncesyjnym tj. Ministrowi Środowiska, Marszałkom Województw, Starostom, Prezydentom Miast na prawach powiatu.

Obecnie każdy przedsiębiorca może skorzystać z elektronicznych usług publicznych za pomocą portalu dostępnego pod adresem www.e-OPLATYgeolog.pl. Komunikacja elektroniczna z NFOŚiGW będzie się odbywać za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP (www.epuap.gov.pl), zaś podpisywanie dokumentów elektronicznych przy użyciu bezpłatnego Profilu Zaufanego ePUAP, równoważnego pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisem własnoręcznym.

Dzięki systemowi e-OPLATYgeolog przedsiębiorcy uzyskają bezpłatny dostęp do bazy danych NFOŚiGW w zakresie swoich koncesji, tj. składanych informacji, opłat, wpłat, rozrachunków, decyzji i postępowań administracyjnych, sprawozdań, aktualnych przepisów i komentarzy, a także innych usług publicznych świadczonych przez NFOŚiGW, przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Organy koncesyjne otrzymają nowoczesne narzędzie informatyczne umożliwiające pełen monitoring działalności wydobywczej przedsiębiorców ze swojego obszaru terytorialnego.

Więcej informacji:    http://www.e-oplatygeolog.pl/

 

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook