Dodana: 24 listopad 2010 07:41

Zmodyfikowana: 24 listopad 2010 07:41

Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury - 2010

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza otwarte konkursy ofert, na wykonanie zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego realizowanych w terminie od lipca do grudnia 2010 roku w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w sferze podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej a także w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych.
Oferty realizacji zadań należy składać osobiście w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, 15-888 Białystok, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1 (V piętro, pok. 513) lub przesłać pocztą na ww. adres – w terminie do dnia 7 czerwca 2010 r.

Uprzejmie informujemy, iż UCHWAŁĄ NR229/3524/10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 13 maja 2010 r.
zmieniającą uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2010 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w sferze podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej a także w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych

zostały wprowadzone następujące zmiany w aktualnie ogłoszonym otwartym konkursie ofert z zakresu kultury

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)   w związku z § 2 uchwały nr XXXIII/383/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 19 października 2009 r. w sprawie „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2010”, uchwala się, co następuje:

§ 1. W załącznikach nr 1,2,3,4,5 oraz 6 do uchwały nr 222/3424/10 z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2010 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w sferze podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej a także w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych wprowadza się następujące zmiany:
1)  pkt IV otrzymuje brzmienie:
„IV. Podmioty uprawnione do składania ofert:
1. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.),
2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa
do Kościoła katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów
i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, prowadzące działalność pożytku publicznego,
4. spółdzielnie socjalne;
5. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675, z późn. zm.), które - nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.”

2)  pkt VII otrzymuje brzmienie:
„VII. Termin składania ofert:
15 kwietnia 2010 r. – 7 czerwca 2010 r.”

Oferty na realizację zadań (aktualne informacje i druki do pobrania w stałm dziale "Kultura" - "Otwarte konkursy ofert") należy składać osobiście w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, 15-888 Białystok, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1 (V piętro, pok. 513) lub przesłać pocztą ww. adres – w terminie do dnia 7 czerwca 2010 r.

Uprzejmie informujemy, iż powyższe zmiany zostały wprowadzone do treści ogłoszeń.

facebook