Dodana: 28 czerwiec 2004 10:22

Zmodyfikowana: 28 czerwiec 2004 10:22

Samorząd województwa - informacje ogólne

Administracja publiczna

Administracja publiczna to zespół organów administracyjnych i obsługujących je urzędów, które są powołane do  praktycznego realizowania zadań państwa. W Polsce administracja publiczna dzieli się na administrację rządową i administrację samorządową.

Administracja samorządowa

Samorząd terytorialny tworzy społeczność lokalna, ma ona prawo i zdolność do kierowania i zarządzania zasadniczą częścią spraw publicznych  w  interesie i na własną odpowiedzialność. Dlatego często samorząd  terytorialny jest nazywany małą ojczyzną.

Ustawa z dnia 24 lipca 1998 roku o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz.U. Nr 96, poz. 603, z poz. zm.)  ustanowiła z dniem 1 stycznia 1999 roku, obok istniejących już gmin, powiaty i 16 województw samorządowych.

Województwo samorządowe oznacza jednostkę samorządu terytorialnego tworzoną z mocy prawa przez mieszkańców województwa, jest ono największą jednostką zasadniczego podziału terytorialnego kraju w celu wykonywania administracji publicznej  (Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa, Dz. U. Nr 91, poz. 575, z późn. zm.) Samorząd województwa wykonuje zadania publiczne o charakterze wojewódzkim, które nie zostały zastrzeżone prawem na rzecz organów administracji rządowej. Samorząd województwa nie jest organem nadrzędnym i  kontrolnym nad działalnością samorządu powiatowego i gminnego, nie wkracza zatem w sferę samodzielności powiatu i gminy. Dlatego też organy samorządu województwa, takie jak: zarząd, czy sejmik nie są organami wyższego szczebla wobec organów powiatu czy gminy – nie sprawują nadzoru nad tymi samorządami. Województwo ma osobowość prawną, posiada także zdolność prawną i zdolność sądową, może więc występować w procesach cywilnych jako strona. W imieniu województwa, do wykonywania czynności prawnych, uprawniony jest zarząd jako organ wykonawczy województwa.

Organami samorządu województwa podlaskiego są:
- Sejmik Województwa Podlaskiego, złożony z 30 radnych, wybieranych w wyborach bezpośrednich. Jego kadencja trwa cztery lata licząc od dnia wyborów. Wyborów dokonuje się na podstawie ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa. Wybory do sejmiku przebiegają wg ordynacji proporcjonalnej.
- Zarząd Województwa Podlaskiego, złożony z 5 członków.

Sejmik województwa

Sejmik jest organem stanowiącym i kontrolnym województwa. Na czele sejmiku województwa stoi przewodniczący sejmiku i dwóch wiceprzewodniczących wybieranych z  grona radnych. Przewodniczący sejmiku organizuje pracę sejmiku  i prowadzi jego obrady, nie ma uprawnień do reprezentowania województwa na zewnątrz.
Sejmik województwa obraduje na sesjach zwołanych przez przewodniczącego co najmniej raz na kwartał. Sejmik województwa ze swego grona może powoływać stałe i  doraźnie komisje do wykonywania określonych czynności i zadań. Sejmik swoje zadania stanowiące wykonuje poprzez uchwalanie uchwał.

Zarząd województwa

Zarząd województwa jest organem wykonawczym województwa. W skład Zarządu Województwa Podlaskiego wchodzą: Marszałek Województwa Podlaskiego, dwóch wicemarszałków Województwa Podlaskiego oraz dwóch Członków Zarządu Województwa Podlaskiego. Marszałek województwa jest wybierany przez sejmik spośród radnych bezwzględną większością głosów.  Na wniosek marszałka sejmik wybiera pozostałych członków zarządu. Zarząd  jest organem kolegialnym, swoje zadania pełni między innymi poprzez podejmowanie uchwał. Jest uprawniony do wykonywania zadań samorządu, które nie zostały zastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

Urząd marszałkowski

Zarząd województwa swoje zadania wykonuje przy pomocy urzędu marszałkowskiego, oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych lub wojewódzkich osób prawnych. Kierownikiem urzędu a zarazem zwierzchnikiem służbowym pracowników urzędu i kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych jest marszałek województwa. Marszałek organizuje pracę zarządu województwa i urzędu marszałkowskiego, kieruje bieżącymi sprawami województwa oraz reprezentuje województwo na zewnątrz. Można zatem powiedzieć, że gospodarzem województwa jest marszałek – jako przedstawiciel wspólnoty samorządowej, którą tworzą wszyscy mieszkańcy województwa.

facebook